Samarbejdsaftale mellem FDFs hovedbestyrelse og FDFs landsdelsledelser

2023-2024

Denne samarbejdsaftale har to dele, en fælles del, hvor kobling mellem landsmøde, hovedbestyrelse og landsdelsledelser er temaet. Del to består af eventuelle landsdelsspecifikke aftaler mellem hovedbestyrelsen og hver enkelt landsdelsledelse.

Del I

Samarbejde mellem landsdelsledelserne og HB

Landsdelsledelserne arbejder for at skabe en tættere dialog mellem hinanden, hvor formålet er at give hinanden sparring på opgaveløsninger, vidensdeling og skabe konstruktiv debat om FDFs fremtid og udvikling. Det er muligt for alle i landsdelsledelserne at tage initiativ til at bede om sparring, vidensdeling mm. Hovedbestyrelsen skal som minimum rammesætte et årligt fællesmøde mellem HB og landsdelsledelserne. Foruden de muligheder der kan opstå i forbindelse med arrangementer såsom kurser, debatter og Landsmøde. Alle landsdelsledelser kan kontakte hinanden og tage initiativ til flere fælles møder landsdele imellem. Hver landsdelsledelse har en hovedbestyrelseskontaktperson der udpeges af HB. Dette skal bidrage til at sikre tæt kontakt mellem landsdelsledelserne og hovedbestyrelsen, herunder ved at parterne løbende kan blive opdateret på hinandens arbejde. Kontaktpersonen deltager i min. ét årligt møde og sikrer sig en god kontakt til min. landsdelslederen. Ansvaret for at vedligeholde kontakten går begge veje. Man skal forventningsafstemme når samarbejdet starter. En kontaktgruppe bestående af to fra HB, udviklingschefen og en forbundssekretær varetager, på vegne af HB, initiativet til samarbejde om fælles opgaver mellem landsdelsledelserne, HB og ansatte.

Samarbejdet om landsmødets beslutninger

HB og LDL fortsætter det kontinuerligt undersøgende arbejde for at samarbejde om sammenhængen mellem landsmødets beslutninger, HB og landsdelsledelsens arbejde. Den gode sammenhæng skal skabe fortsatte muligheder for at handle samlet og individuelt ud fra landsmødets beslutninger. Der arbejdes for at give mulighed for at landsdele og HB sammen kan lave forslag til LM om udviklingsmål, justeringer og forbedringer af FDF.

Samarbejdsmøder i sæson 23/24

Til samtlige samarbejdsmøder fysisk eller online er alle fra LDL, og naturligvis også ungdomsrepræsentanterne og deres suppleanter, velkommen.

• Alle landsdelsledelser og ungdomsrepræsentanter er inviteret til et uddannelses- og fællesmøde-døgn i marts 2023 samme tid og sted som HB. Et fælles møde i den ovennævnte weekend mellem landsdelsledelse og HB kontakt skal forventningsafstemme en landsdelsindsats for 23-24 med udgangspunkt i udviklingsmål og landsdelens arbejde.

• Et onlinemøde i maj eller juni 2023 med fokus på ungdomsrepræsentanternes rolle i landsdelen og forbundet.

• Et kort onlinemøde mellem alle landsdelsledelser og HB-kontaktpersoner i september eller oktober 2023 om, hvordan det går med indsatserne. Her kan vi dele erfaringer og korrigere handlinger, for at opnå de bedste resultater.

• Marts møde 2024 - Mulighed for at drøfte strategi og udviklingsmål for kommende periode, og forberede fælles oplæg til landsmødet 2024.

• Yderligere onlinemøder kan der indkaldes til. Det er følgegruppen, der står for at få alle inviteret og sendt relevante informationer ud, både før og efter det pågældende møde.

Forbundssekretærteamet

Hver landsdelsledelse har en forbundssekretær tilknyttet som deres faste ansatte. Forbundssekretæren deltager efter relevans i landsdelsledelsens møder og aktiviteter. I situationer hvor en anden medarbejder er mere kvalificerede til at løfte opgaven vil forbundssekretæren kunne formidle kontakten mellem relevante parter og den relevante medarbejder. Forbundssekretærens primære rolle i arbejdet med landsdelsledelsen er at rådgive, understøtte og udvikle landsdelsledelsen med udgangspunkt i den situation de befinder sig i. Forbundssekretæren og landsdelsledelsen indgår i et følgeskab.

Alle forbundssekretærerne arbejder sammen i et kredsteam, hvor de kvalificerer og dygtiggør hinanden, og deres opgaver i kredse og landsdelsregi.

I situationer hvor en anden medarbejder er mere kvalificerede til at løfte opgaven med en kreds, netværk eller med selve landsdelsledelsen, vil forbundssekretæren kunne formidle kontakten mellem relevante parter og den relevante medarbejder.

Del II

I denne del vil man kunne læse om hvilke fokusområder landsdelsledelsen gerne vil sætte fokus på i den kommende periode og i samarbejdet med kontaktpersonen fra HB.

Landsdel 2

I samarbejde med HB-kontaktpersonen og forbundssekretærteamet:

- At styrke lederuddannelse i landsdelen.

- Fokus på netværkene og at styrke dem, i samarbejde med forbundssekretærerne.

- Få værktøjer til at hjælpe kredse, der er udfordret.