Vedtaget af landsdelsledelsen den 21. september 2020 med ikrafttrædelse samme dato.

Opgaver og ansvar

 • Landsdelsledelsens opgave og ansvar er at varetage den overordnede ledelse af landsdelen.
 • Landsdelsledelsen arbejder efter bestemmelserne i landsforbundets vedtægter.
 • Landsdelsledelsen handler under ansvar overfor landsdelsmødet (landsdelens øverste myndighed) og er valgt af landsdelsmødet, til at sikre udførelsen af de beslutninger, som landsdelsmødet vedtager, herunder landsdelens udviklingsmål.
 • Landsdelsledelsen kan til hver en tid tage stilling til, om opgaver nødvendiggør ibrugtagning af suppleringsmandater.

Organisering af landsdelsledelsen

 • Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og landsdelskasserer.
 • Landsdelsledelsen vælger 3 valgte medlemmer der skal repræsentere landsdelsledelsen på landsmødet.
 • Landsdelsledelsen kan til hver en tid tage stilling til, om opgaver nødvendiggør ibrugtagning af suppleringsmandater.
 • Landsdelsledelsen sikrer samlet arkivering af alle landsdelsledelsen dokumenter efter landsdelens gældende retningslinjer for opbevaring af persondata, herunder landsdelens privatlivspolitik. Dette også med fokus på overlevering.

Formalia for landsdelsledelsesmøder

 • Landsdelsledelsen afholder møder så ofte, som det anses for nødvendigt, hvilket som udgangspunkt er en gang om måneden.
 • Landsdelsledelsens møder indvarsles ved en udarbejdet dagsorden, som landsdelslederen udsender til landsdelsledelsens medlemmer en uge før mødet. Dagsorden kan indeholde en lukket del, hvis der skal behandles person- eller kredssager.
 • Punkter som et medlem af landsdelsledelsen ønsker optaget på landsdelsledelsens dagsorden, indsendes senest 2 uger før mødet til landsdelslederen.
 • Uopsættelige punkter kan optages på dagsordenen under mødet såfremt mødedeltagerne godkender dette.
 • Landsdelsledelsens møder ledes af landsdelslederen.
 • Landsdelsledelsen kan træffe beslutning, når over halvdelen af de valgte medlemmer er til stede.
 • Alle beslutninger i landsdelsledelsen træffes ved simpelt flertal.

Deltagelse i et landsdelsledelsesmøde

 • På landsdelsledelsens møder deltager den lokale forbundssekretær.
 • På landsdelsledelsens møder har landsdelens ungdomsrepræsentanter ret til at deltage.
 • På landsdelsledelsens møder kan medlemmer af landsdelens udvalg inviteres til at deltage.
 • Gæster kan inviteres til det deltage i landsdelsledelsens møder.
 • Hovedbestyrelsens kontaktperson kan deltage efter aftale.

Referat af et landsdelsledelsesmøde

 • Der tages beslutningsreferat af alle ordinære landsdelsledelsesmøder. Referatet godkendes på det næstkommende møde i landsdelsledelsen.
 • Referatet skal være tilgængelig for landsdelsledelsen, forbundssekretæren, og ungdomsrepræsentanterne.
 • Efter hvert møde laves en kort opsummering af 1-2 punkter, som gøres tilgængeligt for landsdelens kredse og udvalg.

Ungdomsrepræsentanter

 • Valget af ungdomsrepræsentanter sker jf. bestemmelserne i landsforbundets vedtægter.
 • Ungdomsrepræsentanter skal som udgangspunkt modtage alt materiale som landsdelsledelsen udsender og modtager. Landsdelsledelsen kan vælge at frasortere materiale, hvis det efter en konkret vurdering af materialets art anses for mest hensigtsmæssigt.
 • Landsdelens ungdomsrepræsentanter har ret til at deltage i landsdelsledelsens møder.

Udvalg, arbejdsgrupper m.v.

 • Landsdelsledelsen kan nedsætte de nødvendige udvalg, arbejdsgrupper m.v. Der kan udarbejdes samarbejdsaftaler for disse. Samarbejdsaftalerne indeholder beskrivelse af forventninger, opgaver, ansvar, retningslinjer m.v.
 • Landsdelsledelsen fastsætter den økonomiske ramme for udvalgets arbejde, med ansvar for det af landsdelsmødet godkendte budget.
 • Landsdelsledelsen udpeger udvalgenes formand. Denne sammensætter selv sit udvalg.

Samarbejdsaftalen med landsforbundet

 • landsforbundets vedtægter skal der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem landsdelen og hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver. Forbundssekretæren arbejder i landsdelen på grundlag af denne samarbejdsaftale. Forbundssekretæren er ansat i landsforbundet, og hovedbestyrelsen har den fulde ledelsesret i forhold til vedkommende.
 • Hovedbestyrelsen udpeger et af sine medlemmer som kontakt til landsdelsledelsen. Det påhviler landsdelsledelsen at afstemme gensidige forventninger for denne kontakt.

Samarbejde med andre

 • Landsdelsledelsen kan indgå samarbejdsaftaler med aktører i landsdelen udenfor FDF, hvis landsdelsledelsen skønner at det kan fremme den udvikling som landsdelsmødet har ønsket. Landsdelsledelsen kan ikke forpligte den enkelte kreds i en sådan samarbejdsaftale.

Tavshedspligt

 • Landsdelsledelsens medlemmer, samt ungdomsrepræsentanter har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af landsdelsledelsen, medmindre der er tale om forhold, som efter sagens natur kan bringes til tredjemands kundskab.

Økonomi

 • Landsdelens økonomi tilvejebringes og styres jf. landsforbundets vedtægter. Ansvaret for økonomistyring, regnskabsføring, budgetlægning m.v. er placeret hos landsdelskassereren
 • Alle aftaler i forbindelse med økonomi godkendes af landsdelsledelsen eller landsdelsmødet.

Ændring af forretningsordenen

 • Forretningsordenen (eller dele heraf) genforhandles når et medlem af landsdelsledelsen fremsætter ønske herom.