Organisering af landsdelsledelsen

Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og landsdelskasserer.

Landsdelsledelsen vælger 3 valgte medlemmer der skal repræsentere landsdelsledelsen på landsmødet.

Landsdelsledelsen sikrer samlet arkivering af alle landsdelsledelsen dokumenter efter landsdelens gældende retningslinjer for opbevaring af persondata, herunder landsdelens privatlivspolitik. Dette også med fokus på overlevering.

Formalia for landsdelsledelsesmøder

Landsdelsledelsen afholder møder så ofte, som det anses for nødvendigt, hvilket som udgangspunkt er en gang om måneden.

Landsdelsledelsens møder indvarsles ved en udarbejdet dagsorden, som landsdelslederen udsender til landsdelsledelsens medlemmer en uge før mødet. Dagsorden kan indeholde en lukket del, hvis der skal behandles person- eller kredssager.

Punkter som et medlem af landsdelsledelsen ønsker optaget på landsdelsledelsens dagsorden, sendes til landsdelslederen inden dagsordenen sendes til medlemmerne.

Uopsættelige punkter kan optages på dagsordenen under mødet såfremt mødedeltagerne godkender dette.

Landsdelsledelsens møder ledes af landsdelslederen.

Landsdelsledelsen kan træffe beslutning, når over halvdelen af de valgte medlemmer er til stede.

Alle beslutninger i landsdelsledelsen træffes ved simpelt flertal.

Deltagelse i et landsdelsledelsesmøde

På landsdelsledelsens møder kan den tilknyttede forbundssekretær og/eller anden ansat deltage.

På landsdelsledelsens møder har landsdelens ungdomsrepræsentanter + suppleanter ret til at deltage.

De 2 valgte ungdomsrepræsentanter har stemmeret på møderne på lige fod med landsdelsledelsen.

På landsdelsledelsens møder kan medlemmer af landsdelens udvalg inviteres til at deltage.

Gæster kan inviteres til det deltage i landsdelsledelsens møder.

Hovedbestyrelsens kontaktperson kan deltage efter aftale. Med taleret uden stemmeret

Der tages beslutningsreferat af alle ordinære landsdelsledelsesmøder. Referatet godkendes på det næstkommende møde i landsdelsledelsen.

Referatet skal være tilgængelig for landsdelsledelsen, forbundssekretæren, og ungdomsrepræsentanterne + suppleanter.

Tavshedspligt

Deltagere på landsdelsledelses møder har tavshedspligt, om mødernes indhold. Medmindre der er tale om forhold der som efter sagens natur kan bringes til tredjemands kundskab.

Opgaver og ansvar

Landsdelsledelsens opgave og ansvar er at varetage den overordnede ledelse af landsdelen.

Landsdelsledelsen arbejder efter bestemmelserne i landsforbundets vedtægter.

Landsdelsledelsen handler under ansvar overfor landsdelsmødet og er valgt af landsdelsmødet, til at sikre udførelsen af de beslutninger, som landsdelsmødet vedtager og opfølgning på landsmødets beslutninger.

Landsdelsledelsen laver en retningen for landsdelen ud fra debat på landsdelsmøde.

Landsdelsledelsen kan til hver en tid tage stilling til, om opgaver nødvendiggør ibrugtagning af suppleringsmandater.

Ungdomsrepræsentanter

Valget af ungdomsrepræsentanter + suppleanter sker jf. bestemmelserne i landsforbundets vedtægter.

Ungdomsrepræsentanter + suppleanter skal som udgangspunkt modtage alt materiale som landsdelsledelsen udsender og modtager. Landsdelsledelsen kan vælge at frasortere materiale, hvis det efter en konkret vurdering af materialets art anses for mest hensigtsmæssigt.

Landsdelens ungdomsrepræsentanter + suppleanter har ret til at deltage i landsdelsledelsens møder.

Udvalg, arbejdsgrupper m.v.

Landsdelsledelsen kan nedsætte de nødvendige udvalg, arbejdsgrupper m.v.

Der udarbejdes samarbejdsaftaler for disse.

Samarbejdsaftalerne indeholder beskrivelse af forventninger, opgaver, ansvar, retningslinjer m.v.

Landsdelsledelsen fastsætter den økonomiske ramme for udvalgets arbejde, med ansvar for det af landsdelsmødet godkendte budget.

Landsdelens udvalg nedsættes i samarbejde med landsdelsledelsen.

Hvert udvalg har en kontaktperson i landsdelsledelsen.

Samarbejdsaftalen med landsforbundet

Jf. landsforbundets vedtægter skal der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem landsdelen og hovedbestyrelsen.

Samarbejdsaftalen og -opgaver. Forbundssekretærteamet arbejder i landsdelen på grundlag af denne samarbejdsaftale. beskriver fælles udviklingsmål

Forbundssekretæren er ansat i landsforbundet, og hovedbestyrelsen har den fulde ledelsesret i forhold til vedkommende.

Hovedbestyrelsen udpeger et af sine medlemmer som kontakt til landsdelsledelsen. Det påhviler landsdelsledelsen at afstemme gensidige forventninger for denne kontakt.

Samarbejde med andre

Landsdelsledelsen kan indgå samarbejdsaftaler med aktører i landsdelen udenfor FDF, hvis landsdelsledelsen skønner at det kan fremme den udvikling som landsdelsmødet har ønsket. Landsdelsledelsen kan ikke forpligte den enkelte kreds og landsforbund i en sådan samarbejdsaftale.

Økonomi

Landsdelens økonomi tilvejebringes og styres jf. landsforbundets vedtægter.

Ansvaret for økonomistyring, regnskabsføring, budgetlægning m.v. er placeret hos landsdelskassereren.

Alle aftaler i forbindelse med økonomi godkendes af landsdelsledelsen eller landsdelsmødet.

Ændring af forretningsordenen

Forretningsordenen (eller dele heraf) genforhandles når et medlem af landsdelsledelsen fremsætter ønske herom.

Revideret 1. maj 2023