§ 11 Landsdele og netværk

1. I samarbejde med kredsene inddeler hovedbestyrelsen landet i landsdele. Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der fungerer som bindeled mellem landsdelens kredse og netværk, og mellem hovedbestyrelsen og landsdelen. Det er landsdelsledelsens overordnede opgave at sikre kendskab til landsdelens kredse og dermed sikre viden og mandat til at virke som en aktiv landsdelsledelse. Landsdelsledelsen arbejder selvstændigt under ansvar overfor kredsene.

2. Landsdelsledelsen består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet. Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og landsdelskasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Landsdelsledelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer. Suppleringen gælder valgperioden ud. Kun nuværende medlemmer af FDF, samt medlemmer af en kredsbestyrelse, kan modtage valg til landsdelsledelsen. Kandidater skal være fyldt 15 år for at have valgret 6 og være valgbare til landsdelsledelsen. Det påhviler landsdelsledelsen at fastslå om kandidaterne opfylder betingelserne for at kunne blive valgt.

3. a. Kredsene holder landsdelsmøde i løbet af februar måned i ulige år. På landsdelsmødet kan det besluttes at landsdelen udover landsdelsmødet i ulige år også vil afholde landsdelsmøde i lige år. Såfremt dette besluttes, har landsdelsmødet i lige år alene det formål at vælge medlemmer til landsdelsledelsen.

b. Landsdelsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 8 ugers varsel, med angivelse af tid og sted for afholdelse. Samtidig opfordres kredse og hovedbestyrelsen til at finde og opfordre kandidater til landsdelsledelsen og indsende forslag til dagsorden. Dette skal være landsdelsledelsen i hænde senest 3 uger før afholdelse af landsdelsmødet. Kandidater kan melde deres kandidatur op til 3 uger før landsdelsmødet. Senest 2 uger før landsdelsmødets afholdes, udsender landsdelsledelsen dagsorden, mødebilag og aktuel kandidatliste.

Landsdelsmødet skal før kandidatpræsentationen på mødet tage stilling til, om der kan opstilles yderligere kandidater på selve mødet. Alle kandidater skal på landsdelsmødet præsentere deres kandidatur.

Der udarbejdes referat af landsdelsmødet. Det underskrives af dirigenten og sendes til landsdelens kredse og forbundskontoret senest to uger efter landsdelsmødet.

Ønsker et flertal i landsdelsledelsen eller en gruppe af minimum fire kredse at indkalde til et ekstraordinært landsdelsmøde, kan dette ske med minimum 8 ugers varsel, og med overholdelse af de gældende frister for ordinært landsdelsmøde.

4. På landsdelsmødet deltager med stemmeret:

• Landsdelsledelsen.

• Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter samme regler som ved landsmøder.

• Landsdelens ungdomsrepræsentanter.

En forbundssekretær, landsdelsmedarbejdere og kandidater til landsdelsledelsen deltager på landsdelsmødet med taleret men uden stemmeret.

Maksimalt to medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage på landsdelsmødet med taleret, men uden stemmeret. Herudover kan landsdelsledelsen i sin forretningsorden fastlægge, hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører uden taleret, men uden stemmeret.

a. Dagsordenen til det ordinære landsdelsmøde skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent for landsdelsmødet

2. Valg af referent for landsdelsmødet

3. Beslutning om, hvorvidt man kan stille op som kandidat på selve landsdelsmødet

4. Orientering om landsdelsledelsens arbejde og hvad der er sket landsdelen i den forgange periode. Denne tages til efterretning af landsdelsmødet

5. Fremlæggelse af regnskab fra landsdelsledelsen til godkendelse

6. Debat om, hvordan der kan arbejdes med landsmødets beslutninger og andre relevante områder for landsdelen, som kan give retning for dennyvalgte landsdelsledelses fokusområder.

7. Forslag fra kredse og landsdelsledelse

8. Fremlæggelse af budget for perioden frem til næste landsdelsmøde til godkendelse

9. Præsentation af kandidater

10. Valg til landsdelsledelsen

11. Valg af en intern revisor samt en stedfortræder for denne

12. Eventuelt

b. Dagsorden til eventuelt landsdelsmøde i lige år skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent for landsdelsmødet

2. Valg af referent for landsdelsmødet

3. Beslutning om hvorvidt man kan stille op som kandidat på selve landsdelsmødet

4. Præsentation af kandidater

5. Valg til landsdelsledelsen

6. Eventuelt

5.Hvis ekstraordinære forhold forhindrer afholdelsen af et ordinært fysisk landsdelsmøde, kan landsdelsledelsen vælge at indkalde til et helt eller delvist online landsdelsmøde. Følgende krav gælder ved afholdelse af et online landsdelsmøde:

a. Der skal være saglige og tungtvejende grunde til at mødet ikke kan udskydes til et senere tidspunkt, hvor det er muligt at samles til et fysisk møde, f.eks. hvis der ikke er en fuldtallig landsdelsledelse, der kan drive landsdelen frem til næste mulighed for afholdelse af et fysisk møde.

b. De normale procedurer og vedtægter skal overholdes ifm. onlinemødet.

c. Det skal bl.a. sikres, at kun stemmeberettigede kan afgive stemme, og at mødet afvikles på en måde, der ikke udelukker medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende.

d. Afholdelsen af online møde skal forud for indkaldelsen godkendes af hovedbestyrelsen, for bl.a. at sikre at eksterne tilskudsregler overholdes.

6. a. Det er landsdelsledelsens opgave:

1. at afholde landsdelsmødet, og såfremt der er truffet beslutning om landsdelsmøder i lige år også at afholde dette.

2. at samarbejde med kredse og netværk i landsdelen om at føre ambition, udviklingsmål og landsmødevedtagelser ud i livet.

3. at have det overordnede ansvar for landsdelens økonomi.

4. at arbejde med konkrete opgaver og henvendelser, der opstår ved at være et bindeled mellem kredse/netværk og landsdel/landsforbund, samt at sikre en inddeling af landsdelens kredse i aktive netværk i samarbejde med kredsene selv.

5. at udfærdige samværsregler, som er gældende på landsdelens arrangementer. Landsdelens samværsregler skal i forbindelse med arrangementer være forældre, unge og voksne bekendt og være let tilgængelige for alle deltagere og forældre.

Disse samværsregler skal som minimum indeholde følgende overskrifter:

• Soveforhold

• Bade- og toiletforhold

• Sprogbrug

• Indtagelse af rusmidler

• Brugen af sociale medier

b. Herudover har landsdelsledelsen ansvar for følgende

1. at afholde valg til ungdomsrepræsentanter.

2. at der udbydes lederuddannelse.

3. at afholde formøde til landsmøde.

4. at skabe forskellige typer af initiativer, der understøtter landsdelens fællesskab, samt at lave regnskab for landsdelen, der følger kalenderåret, og indsende det til forbundskontoret inden den fastsatte frist. Regnskabet skal være revideret af den valgte interne revisor.

Landsdelsledelsen kan nedsætte udvalg udenfor landsdelsledelsen eller vælge enkelt personer udenfor ovenstående opgaver.

c. Landsdelsledelsen kan facilitere og understøtte:

1. Arrangementer.

2. Kredslederfællesskaber.

3. Flere platforme for demokratiske lederfælleskaber, samt

4. Yderligere netværk for kredsene.

d. Landsdelsledelsen kan indgå samarbejde med en eller flere skoler med tilknytning til FDF. Landsdelsledelsen kan tildele landsforbundets æresnål i sølv til personer, der har ydet en særlig indsats i landsdelen.

e. Landsdelen kan ikke forpligte landsdelens kredse i økonomisk henseende ved køb af fast ejendom, skibe og lignende, medmindre kredsene hver for sig i hvert enkelt tilfælde erklærer sig indforstået hermed.

7. a. Kredse og landsdelsledelsen inddeler i samarbejde landsdelen i netværk med det formål, at ingen kredse står alene med deres kredsudvikling.

Hvis en kreds ønsker at skifte netværk, tages kontakt til det nye netværk, og kredsen orienterer det gamle netværk og landsdelsledelsen om skift af netværk. I tilfælde af, at én kreds har meldt sig ud af et netværk, kan landsdelsledelsen træffe beslutning om ny netværkstilknytning.

b. Et netværk består af minimum kredsledere/kredsledelsen fra de deltagende kredse. Disse udpeger en netværksleder/-ledelse for en aftalt periode. Netværkslederen skal være medlem af en af de deltagende kredse. Netværkslederen er ansvarlig for, at netværket har fokus på kredsenes daglige arbejde og kredsenes udvikling. Netværket fastlægger selv sin forretningsorden og beslutter, om der skal etableres et økonomisk grundlag.

c. Der kan i tillæg laves yderligere netværk for at understøtte en specifik interesse eller målgruppe.

8. Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i landsdelen til landsdelens ungdomsrepræsentanter og suppleanter samt at danne disse demokratisk og støtte disse før og under landsmødet. Der skelnes ikke mellem ungdomsrepræsentanter og suppleanter under den demokratiske dannelse. Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to suppleanter. Valget afholdes senest 13 måneder før den forventede landsmødedato. Til valget skal alle landsdelens seniorer være inviteret og have mulighed for at stille op.

9. Landsdelsledelserne udarbejder i fællesskab og i samarbejde med hovedbestyrelsen og med opbakning fra landsdelens kredse en fælles samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver. 8 Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år. Forbundssekretærerne arbejder i landsdelen, på grundlag af samarbejdsaftalen mellem landsdelen og hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan være tilknyttet flere landsdele.