Nærværende samværsregler gælder alle aktiviteter i FDF Havdrup. Reglerne er målrettet alle ledere, assistenter og voksne, der i det daglige har samvær og interagerer med de børn/unge der deltager i FDF Havdrups aktiviteter og arrangementer. Alle ledere er ansvarlige for at være bekendt med og efterleve kredsens samværsregler. Alle er forpligtede til at gribe ind, hvis kredsens samværsregler ikke overholdes.

Med mindre andet fremgår dækker betegnelsen "voksen/voksne" over ledere, forældre og andre over 18 år, der omgås børn/unge.

 1. Som voksen og assistent er man rollemodel for børn og unge i FDF og skal derfor kunne stå inde for sine handlinger.
 2. Vi bruger alle et ordentlig, sobert og respektfuldt sprog. Voksne og assistenter opfordres til, overfor både børn og voksne, at italesætte hvis tonen og sproget ikke er passende.
 3. Det tilstræbes, at der ikke bandes.
 4. Voksne og assistenter er også rollemodel på div. sociale og øvrige elektroniske medier. Man skal derfor udtrykke sig med omtanke og formulere sig konstruktivt.
 5. Voksne må som udgangspunkt ikke interagere privat med FDF-børn/unge på de sociale medier. Kommunikation på de sociale medier skal ske i lukkede grupper.
 6. Brug af mobiltelefoner skal begrænses, medmindre den er en aktiv del af aktiviteten.
 7. Vi er ikke berøringsangste og børnenes behov for fysisk kontakt respekteres.
 8. Ved den årlige lederfordeling tilstræbes det, at der er ledere/assistenter af begge køn på alle klasser.
 9. På lejre og ved dagsarrangementer skal der altid deltage minimum to ledere/voksne. Derudover tilstræbes det, at begge køn er repræsenteret.
 10. Som udgangspunkt sover drenge og piger adskilt.
 11. Som udgangspunkt sover voksne adskilt fra børnene. Efter vurdering kan de voksne sove hos børnene. Det tilstræbes at de voksne sover kønsopdelt. Ægtepar/samlevere må sove sammen.
 12. På lejre skal der være faciliteter til vask og omklædning, så deltagernes blufærdighed respekteres. Der bades og omklædes adskilt i køn.
 13. Ved eftersyn af skovflåter eller lign. i intime zoner skal der være 2 voksne til stede.
 14. Forhold mellem voksne/assistenter og børn/unge er iflg. dansk lov forbudt (lærer/elevforholdet).
 15. Som voksen og assistent må man ikke indtage eller være påvirket af alkohol og/eller euforiserende stoffer imens man har ansvaret for andres børn.
 16. Der ryges ikke sammen med børn. Rygning foregår altid udenfor mødet. På lejre og til arrangementer foregår rygning på afmærket område væk fra børnene. Denne regel er gældende for alle, der deltager i arrangementer. For unge under 18 skal der indgås aftale mellem forælder og en leder om, hvorvidt der må ryges. Ovenstående gælder også for snus, e-cigaretter, vaping og puff bars.
 17. Emner af følsom eller personlig karakter kan tages op med kredsledelsen eller bestyrelsen i fortrolighed. Kredsledelsen/bestyrelsen handler om nødvendigt efter gældende lovgivning om underretningspligt.
 18. I tilfælde af en større/alvorlig ulykke i forbindelse med et møde, en lejr eller andet arrangement, hvor et barn akut skal på sygehuset, tager en voksen med i ambulancen, forældrene kontaktes omgående, således de kan komme frem hurtigst muligt. Den voksne bliver hos barnet indtil forældrene er ankommet og orienteret.
 19. I tilfælde af mindre ulykker i forbindelse med et møde, en lejr eller andet arrangement orienteres forældrene altid hurtigst muligt. Er der behov for eller tvivl om hvorvidt en læge skal tilse barnet, er det forældrenes opgave og ansvar.
 20. Bliver et barn syg kontaktes forældrene, og der aftales afhentning af barnet. Forældre skal altid være tilgængelige for kontakt.

Ud over ovenstående samværsregler sikres samværet også ved, at der indhentes børneattest på voksne, som har kontakt med børnene.

Vedtaget af ledere og bestyrelse i FDF Havdrup lørdag den 20. januar 2018

Opdateret af ledere og bestyrelse i FDF Havdrup d. 7. februar 2023