§ 1. Navn

Foreningens navn er FDF Esbjerg 7 Kvaglunds Støtteforening. CVR nr. 43658255

§ 2. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg Kommune.

§ 3. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

 • Skabe et stærkt fællesskab, hvor FDFs grundlæggende værdier er helt centrale for måden vi mådes på. Det skal være et fællesskab som bygger på de kristne værdier, forståelse, accept, respekt, og generelt et positivt menneskesyn.
 • Gennem vores aktiviteter vil vi skabe interesse for friluftslivet i al almindelighed og FDF- og spejder-aktiviteter i særdeleshed, og meget gerne af den vej skabe positiv energi lokalt i Esbjergs FDF-kredse.
 • Bidrage til et attraktivt og brugervenligt Marbæk, hvor området er til gavn og glæde for børn og voksne uagtet om de benytter området privat eller som forening.
 • Ansvarlig forvaltning af betroede midler, herunder ejerskab af Skovhytterne, Øen 74, 6710 Esbjerg V (Marbæk)

§ 4. Medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle over 18 år, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2. Medlemskab indtræder efter betaling af medlemskontingentet.

Stk. 3. Manglende betaling af kontingent giver bestyrelsen ret til at udmelde medlemmet.

§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, og kan ikke udgøre mindre end kr. 100. Kontingentet opkræves helårligt til betaling senest den 1. marts.

§ 6. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i årets første halvår, og indkaldes via mail til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. Stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer af foreningen.

Stk.3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning om året der er gået
 • Beretning fra eventuelle arbejdsudvalg
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget
 • Orientering om aktiviteter i det kommende år
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen samt evt. suppleanter for disse
 • Valg af revisor samt evt. suppleant for denne
 • Eventuelt

Stk. 4. Indkaldelsen med den foreløbige dagsorden udsendes senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra medlemmerne til punkter på dagsordenen skal fremsendes skriftligt eller på mail senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Med mindre forslagene strider mod foreningens formål, skal de medtages i den endelige dagsorden.

Stk. 5. På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde.

Stk. 6. På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål, med undtagelse af vedtægtsændringer, ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Såfremt formanden eller mindst 10% af de fremmødte medlemmer ønsker det, skal der ske skriftlig afstemning. Ved personvalg skal der ske skriftlig afstemning, hvis blot et medlem ønsker dette.

Stk. 8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 9. Der udarbejdes et referat, som skal underskrives af den samlede bestyrelse.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker dette, eller hvis mindst 25% af medlemmerne fremsætter et skriftligt motiveret krav herom til formanden. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dette gælder dog ikke i tilfælde af forslag om opløsning af foreningen.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer besluttes af generalforsamlingens efter indstilling fra bestyrelsen.

Beslutningen om vedtægtsændringer har kun gyldighed, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

§ 9. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 3 personer valgt blandt foreningens medlemmer

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en kasserer. Bestyrelsen kan eventuelt supplere sig med kompetencer efter behov.

Ved eventuelle udtrædelser af bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig med det nødvendige antal medlemmer.

Stk.3. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Bestyrelsen varetager foreningens interesser og forvalter dens midler. Bestyrelsen bør dog orientere medlemmerne om eventuelle udgifter, som i væsentlig grad påvirker foreningens samlede årsbudget.

Stk. 5. Bestyrelsen holder møde mindst 2 gange årligt, og er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er tilstedet.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg med deltagelse af medlemmer af foreningen, som ikke er del af bestyrelsen. Dog skal bestyrelsen være repræsenteret ved mindst et medlem i sådanne udvalg.

Stk. 7. Er kredsbestyrelsen for FDF Esbjerg 7 Kvaglund ikke repræsenteret i foreningens bestyrelse, stilles der en observatørplads til rådighed for denne.

Stk. 8. Foreningens bestyrelse stiller ligeledes en repræsentant til rådighed for kredsbestyrelsen.

§ 10. Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Valget til bestyrelsen finder sted på den årlige generalforsamling. Der vælges i lige år 2 medlemmer og i ulige år 1 medlem. Valgperioden er på 2 år, og genvalg kan finde sted.

Valget af eventuelle suppleanter for disse finder sted på den årlige generalforsamling. Valgperioden er her på 1 år, og genvalg kan finde sted.

Der vælges også en revisor og eventuelt en suppleant for denne. Valgperioden er her på 1 år, og genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Nuværende og tidligere medlemmer af FDF Esbjerg 7 Kvaglund har fortrinsret til bestyrelsen.

§ 11. Regnskab, revision og tegningsret

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

Stk. 3. Formanden og kassereren for støtteforeningen kan tegne foreningen.

Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler foreningen.

§ 12. Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses efter indstilling fra bestyrelsen på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Denne skal indkaldes per mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2. Beslutning om opløsning af foreningen kræver at mindst 75% af de fremmødte, der igen skal udgøre mindst 51% af foreningens medlemmer, stemmer for opløsningen. Opnås dette fremmøde ikke, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen kan ved denne vedtages ved simpelt stemmeflertal og uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Når foreningen er opløst, tilfalder foreningens midler FDF Esbjerg 7 Kvaglund. Hvis denne kreds ikke eksisterer, tilfalder midlerne øvrige kredse i Esbjerg eller alternativt Landsforbundet hvis der ikke kan opnås enighed omkring fordelingen.

§ 13. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft efter vedtagelsen på den stiftende generalforsamling den 21.11.2022.

De ændrede vedtægter træder i kraft efter vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling 01.05.2023

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 21. november 2022

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 1. maj 2023