Årets medlemsmøde holdes mandag den 11/10 kl. 18.30

Hvis vi skulle følge traditionen i FDF Aulum, så ville vi have holdt årsmøde i foråret. Det satte Corona en stopper for, så nu bliver det i stedet her i oktober, da vi skal holde vores årsmøde inden årets udgang.

Årsmødet er et medlemsmøde

Årsmødet er vores medlemsmøde, hvor man kan få et indblik i kredsens liv, bestyrelsens arbejde, kredsens økonomi, og så skal vi vælge vores bestyrelse.

Bemærk, det er kun medlemmer/repræsentanter for medlemmer, der har betalt kontingent efteråret 2020 og/eller i 2021, der har stemmeret.

Årsmødet holdes i Kredshuset på Rugbjergvej 18 i salen på 1. sal.

Hent indkaldelsen

Indkaldelsen til mødet d. 11. oktober med mødets dagsorden kan du hente ved at klikke her

Dagsorden

Dagsorden er i flg. FDFs vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv
3. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
4. Valg til kredsbestyrelsen
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne
7. Eventuelt

Valg til bestyrelsen

I FDF Aulums bestyrelse sidder der 7 personer. To er udpeget: en repræsentant for kredsledelsen og en menighedsrepræsentant. De øvrige 5 vælges af og blandt medlemmer/forældrerepræsentanter for medlemmer u. 15 år på årsmødet. Man vælges for 2 år. (dog i den aktuelle situation bliver valgperioden lidt forkortet, da vi forventer fremadrettet at afholde årsmøderne i foråret)

Se hvem der sidder i vores bestyrelse for nuværende her.

Tre er på valg, og alle er villige til genvalg. Det er Ellen Staal, Grethe Karlsmose og Svend Erik Kiilerich.

Vi vil gerne opfordre til, at man overvejer, om en bestyrelses- eller supleantpost i FDF Aulums bestyrelse kunne være noget for en. I givet fald hører bestyrelsesformanden gerne fra dig inden i mødet :-)