Omgangstonen i kredsen:

- I kredsen bruger alle et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog. Dette betyder, at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende, og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer.

- Alle skal være opmærksomme på, at ens bemærkninger ofte bliver modtaget anderledes, end de var tiltænkt. Det kan altså sagtens ske, at det, du siger, bliver opfattet stødende, nedsættende eller krænkende, selv om de ikke var tænkt sådan. Så overvej, hvordan dine bemærkninger bliver modtaget.

- Lederne fungere som rollemodeller, for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad også lederne imellem.

- Det er ligeledes ledernes opgave at medvirke til at alle er inkluderet i fællesskabet og sikre at børnene taler ordentlig til hinanden.

- Lederne skal aktivt stoppe mobning, samt at informere forældre, hvis deres børn enten mobber eller bliver mobbet.

Fysisk kontakt:

- Det skal være barnets og den unges grænser, som danner udgangspunkt for, hvor tæt voksne skal være på dem. En leder skal naturligvis kunne deltage i tonse-lege, tage en ”slåskamp” med ungerne og give et knus/kram, når der er behov for det og det er ønsket.

Forholdsregler ved overnatning:

- På arrangementer med overnatning, bør der deltage ledere af begge køn. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil forældre blive informeret inden arrangementets start.

- Ledere sover så vidt muligt altid adskilt fra børn og unge f.eks. i andet lokale eller andet telt. Ved overnatning i f.eks. shelter eller under åben himmel, kan der afviges fra dette, såfremt der er mere end én sovende leder til stede. Hvis teltet har flere rum, kan lederne sove i det ene rum og børnene i det andet.

- Kredsens egen hytte Brinken, har kun en sovesal, hvilket betyder, at drenge og piger sover i samme rum. Lederne sover i stuen eller i lederværelset. Der kan der afviges fra dette, såfremt der er mere end én sovende leder til stede på sovesalen.

- Ved overnatning i andre hytter, telte osv. tilstræbes det, at drenge og piger sover hver for sig. Hvis teltet har flere rum, kan drengene sove i det ene rum og pigerne i det andet.

- På landsforbundets og landsdels kurser og arrangementer sover drenge og piger altid adskilt.

Badning og omklædning:

- Ledere omklæder og bader aldrig sammen med børn af modsatte køn, ligesom ledere kun må omklæde og bade sammen med børn af samme køn.

- Det tilstræbes at der er mere end én leder til stede underklædning og badning i det omfang at det er muligt.

- Lederne skal altid vise respekt for børnenes blufærdighed ved badning og omklædning.

- Ovenstående gælder også i forhold til omklædnings-forholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.

- På lejre i vores egen hytte Brinken, hvor børnene af praktiske årsager sover drenge og piger sammen, må omklædning foregå på en sådan måde, at man skiftes til at klæde om i rummet. Alternativt kan omklædning foregå nede i soveposen.

Intim hjælp:

- Hvis et barn har brug for intim hjælp (fx fjerne en skovflåt fra intime steder), skal der som udgangspunkt være to voksne tilstede. Det er vigtigt at voksne viser respekt for børnenes blufærdighed og følelser. Det kan være krænkende for et barn, der søger intim hjælp hos en leder, at denne tager en ekstra leder med. I sådanne tilfælde skal en anden leder oplyses om, at lederen nu går ind og hjælper barnet. Efter hjælpen skal ledergruppen informeres. Forældre skal hurtigst muligt underrettes om intim hjælp.

Sociale medier:

- Lederne må gerne være venner på sociale medier med børn og unge i kredsen, såfremt kontakten etableres af barnet eller den unge selv. Ledere må ikke opsøge kredsens børn og unge gennem sociale medier.

- Det er lederens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender lederen sig at være FDF­‐leder også uden for FDF­‐aktiviteter.

- Lederne skal sørge for at barnet eller den unge ikke bliver præsenteret for uhensigtsmæssig, stødende eller krænkende indhold fra ledernes profil.

- Også på sociale medier skal lederne i sin kommunikation med børn og unge fremstå, som en rollemodel og overholde kredsens samværsregler for en ordentlig omgangstone.

Forældrekontakt:

- Det er vigtig for kredsen at lederne har et godt forhold til forældrene i kredsen, samt at der er en åben dialog omkring børnenes problemer og trivsel.

- Forældrene bedes oplyse lederne om specielle forhold, der gør sig gældende omkring deres børn. Som eksempel nævnes medicinering, sociale problemer, personlig hygiejne og andet, som lederne skal være opmærksomme på i forhold til børnenes trivsel. Omvendt vil lederne orientere forældre, hvis der er problemer i forhold til børnenes opførsel, trivsel osv.

- Forældre opfordres ligeledes til at stille op som medlemsrepræsentanter til kredsens bestyrelse og sikre indflydelse på kredsens udvikling og arbejde.

Alkoholregler:

- Ledere må ikke være berusede af alkohol i samvær med børn.

- På kredsens egne arrangementer kan lederne, efter at børnene er lagt i seng, nyde et glas vin eller en øl.

- Unge mellem 16-18 år må i kredsen indtage alkohol i forbindelse med fester, leder og seniorweekender, mm., hvis forældrene på forhånd har givet samtykke herom.

- På landsforbundets arrangementer og kurser gælder, at der ikke må medbringes eller indtages nogen former for øl, vin, spiritus samt euforiserende stoffer. Dette gælder også på ud- og hjemrejsen.

Rygeregler:

- Der må ikke ryges indendørs i de lokaler kredsen anvender.

- Rygning er alene tilladt i det fri og skal foregå på en sådan måde, at andre ikke udsættes for tobaksrøgen.

- Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn og unge – heller ikke i det fri.

- På lejre skal rygning foregå på et på et aftalt sted og det skal tilstræbes at rygning ikke foregår synligt for børn og unge.

Euforiserende stoffer:

- Indtagelse og besiddelse af enhver form for euforiserende stoffer er forbudt.

Kæresteri og seksuel samvær mellem kredsens medlemmer

- Kæresteri og alle former for seksuelt samvær mellem de voksne og børn/unge er ikke tilladt. Dette gælder også for kredsens seniorer, der kan fungere som lederassistenter.

- Kredsen følger altid gældende dansk lovgivning på området vedr. pædofili og lærer/elev-forhold jf. straffelovens §§ 210, 222, 223, 224, 225, 232 og 235. Overtrædelse af straffeloven vil blive politianmeldt.

Børneattester:

- Alle, der som led i udførelsen af deres opgaver, der har direkte kontakt med børn under 15 år, og som selv er fyldt 15 år, skal ifølge loven tjekkes i Det Centrale Kriminalregister på den måde, at der indhentes og udfyldes en børneattest. Det gælder hvad enten man er frivillig leder eller hjælper. Alle kredse skal mindst hvert 3. år genindsende børneattest for alle ledere og andre tilknyttede hjælpere. Hvis man er dømt for straffelovens §§ 210, 222, 224, 225, 232 og 235 kan man ikke være medlem af FDF.

- Der skal indhentes børneattester på ikke FDFere (forældre, hjælpere mv.), som deltager i kredsens arbejde med børnene, hvis de deltager i arbejdet i mere end 3 gange, over en periode på 3 måneder, eller hvis de deltager i et arrangement, som har en varighed på mere end 4 dage.

- Det er kredslederens ansvar, at ovenstående bliver overholdt.

Formalia:

- Det er bestyrelsens og kredslederens ansvar at sørge for at alle ledere, assistenter og hjælpere er informeret om ovenstående regler samt at de overholdes.

- Alle ledere og assistenter er forpligtede til at gribe ind, hvis de mener en anden leder eller en assistent bryder kredsens regler.

Samværsregler er godkendt kredsens bestyrelse d. 6/3 2024