FDF’s overordnede samværspolitik
Samværspolitikken blev besluttet af FDFs landsmøde i 2022 og gælder for alle FDFs medlemmer og lyder således:

Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved:
At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og omsorg. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre voksne i en svær og ubehagelig situation.

For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres.

I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af forskelsbehandling på grund af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet.”


Måden, vi er sammen på, i FDF Virum.
Kredsens samværsregler
Samværsregler og -politikker er vigtige i en forening, så linjerne er klare for børn, forældre og voksne. De er vigtige, hvis der opstår bestemte situationer, der kan være svære at håndtere. Derfor er der regler og politikker vi alle følger.
Alle regler og politikker er udarbejdet i fællesskab med ledere og bestyrelse, men derfor kan det stadig være nødvendigt at revurdere reglerne ved enkeltsager.

I FDF Virum er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen - både børn, unge og voksne imellem. Vi passer på børn og unge og taler om måden, vi er sammen på. Det gør vi for at sikre, at børn, unge og voksne er en del af et trygt miljø, hvor rammer for gode og sunde relationer er til stede. Det trygge miljø skabes i et lederfællesskab, hvor vi gennem åbenhed og samtaler reflekterer over, hvordan vi er bedst sammen. Derfor taler vi en gang om året om det, der danner grundlaget for vores kultur og samværsformer. Regler og politikker er det, vi bestræber os på at følge, men der kan opstå enkelte sager vi håndterer på andre måder.

Som leder i FDF Virum er man et forbillede for børn og unge
I FDF Virum er alle voksne rollemodeller for børn og unge. Vi ved, at børn og unge ser op til deres ledere, og derfor tilstræber vi en opførsel, som er forbilledlig. Dette gælder både i hverdagen såvel som på de sociale medier. Vi møder børn og unge i øjenhøjde og med respekt, og vi ved, at den voksne hverken er mere værd eller bedre end barnet/den unge.

I FDF Virum har vi helt unikke relationer. Det kan lede til, at følsomme emner kan komme på tale, nogle gange på barnets eget initiativ. Her er det vigtigt at lederen deltager i det omfang, de føler sig komfortabel med, og evt. videresender situationen til kredsledelse eller bestyrelse, hvis man ikke selv er tilpas.

Bade- og toiletforhold
Vi værner om og respekterer, ved bade- og toiletforhold, medlemmernes blufærdighed. Vi tilstræber så vidt muligt, at der er adskilte toiletforhold til drenge og piger. Er dette ikke muligt grundet de fysiske lokaliteter, finder vi en løsning, som tilgodeser alle. Ledere bader ikke sammen med børn af det modsatte køn, ligesom ledere kun må bade sammen med børn af samme køn, hvis der er mere end én leder til stede.

Særlige situationer
I særlige situationer, som kræver, at den voksne er tæt på barnet, bestræber vi os på, at der altid er to voksne til stede. Dette kan f.eks være, at hvis barnet skal have fjernet en flåt på et intimt sted.

Soveforhold
I overnatningssituationer tilstræber vi, at børn og unge indkvarteres efter biologisk køn, altså dreng og pige. Kan dette ikke lade sig gøre, sikrer lederen i samråd med andre ledere og/eller kredslederen, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle. I udgangspunktet sover lederne ikke sammen børnene. Anses dette som en nødvendighed, er det altid to ledere af samme køn, som sover sammen med børnene.

I FDF Virum bestræber vi os på at banke på, før vi bevæger os ind på en sovesal eller andet soveområde. Ved vækning og putning tilstræbes det, at der er to ledere til stede.

Sprog
I FDF Virum bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med og om hinanden. Dette gælder både blandt barn-barn, leder-voksen, barn-ung og leder-leder.

Sociale medier
Kommunikation mellem FDF Virum og forældre/børn på sociale medier foregår som udgangspunkt gennem kredsens officielle kanaler. Kontakt med kredsens medlemmer på de sociale medier må kun etableres af barnet/den unge. Accepteres kontakten af lederen, vedkender denne sig at være FDF-leder også uden for FDF-aktiviteter og forventes dermed også at være en rollemodel for gode og sunde relationer på de sociale medier. Når vi poster billeder, sikrer vi, at billederne ikke kompromitterer de fotograferede.

Rusmidler
Som leder i FDF Virum er man et forbillede for børn og unge. I FDF Virum indtager vi derfor ikke rusmidler, alkohol og energidrikke, når vi er sammen med børn og unge under 18 år, med mindre særtilladelse er givet – se afsnit om seniorer. Rygning foregår på særligt udpegede steder og ikke sammen med børn og unge.

Seniorer i FDF Virum
Når man er senior i FDF Virum, er man på vej til at blive leder. Derfor tildeles mere frihed og ansvar. Særlige regler eller undtagelser kan gælde for seniorerne, se Seniorpolitikken.
Seniorer inviteres til sociale leder-arrangementer, med og uden alkohol, med undtagelse af julefrokosten, hvor man først kan deltage efter 9. klasse. Tilladelse fra forældre hentes én gang.

Konflikter
Vi løser konflikter hurtigst muligt mellem de implicerede. Kan dette ikke lade sig gøre, involverer vi kredsledelsen eller kredsbestyrelsen. Ved uoverensstemmelse mellem disse parter kan landsforbundet kontaktes.

Kønsidentitet
I FDF Virum er vi åbne for alle køn, identiteter og seksualiteter. Som udgangspunkt opdeler vi sove- og toiletforhold i biologiske køn, men vi er altid parate til en åben dialog, der tager hensyn til både individet og gruppen.

Samværsreglerne har sidst været til revision d. 8. april 2024.


Seniorpolitikken

Læs den her