Formålet med disse samværsregler er både at skabe tryghed for forældre, der sender deres børn til vores FDF-aktiviteter og at understøtte lederne, således at de trygt kan udføre deres arbejde i kredsen.

Samværsreglerne gælder for alle arrangementer i FDF Sct. Jørgensbjerg. Ved en ”leder” og ”voksne” forstås personer over 18 år. Ved lederassistenter forstås personer under 18 år.

Generelt samvær

 • Samværet mellem børn og ledere og lederassistenter foregår på en god og positiv måde med en god omgangstone, dvs. vi respekterer hinanden og forsøger at være lydhøre og konstruktive.
 • Ledere og assistenter bevidste om, at samværet sker med børnenes udbytte af samværet i fokus.
 • Samværet foregår i respekt for børnenes grænser.
 • Som leder og lederassistent er man et forbillede for børnene – både i og uden for FDF. Derfor skal man altid kunne stå inde for sine handlinger.

Køn, blufærdighed og fysisk kontakt

 • Der skal altid være mindst to ledere tilstede ved klassemøder og på lejre.
 • Vi tilstræber, at der er ledere/lederassistenter af begge køn tilstede på klassemøderne og på lejre. For at opnå dette kan der laves aftale om, at forældre deltager på f.eks. lejre.
 • Vi respekterer børnenes blufærdighed. Der skal altid være to ledere vidende om situationer, som kræver særlig fysisk kontakt, for eksempel ved eftersyn for skovflåt.

Omklædning og overnatning

 • Drenge og piger klæder om og bader hver for sig.
 • Vi tilstræber, at drenge og piger sover hver for sig. Ledere kan sove sammen med børnene, hvis det skønnes nødvendigt eller fornuftigt, f.eks. i forbindelse med udendørs overnatning eller overnatning i sovesal.

Kommunikation og sociale medier

 • Der tilstræbes størst mulig åbenhed om situationer, som kan give anledning til misforståelser. Dette gælder både gennem den direkte kontakt ved FDF-aktiviteter og gennem kommunikation via telefon eller sociale medier. I praksis gennemføres dette ved at informere med-ledere om kontakt uden for FDF-aktiviteter
 • Brug af mobiltelefon må ikke forstyrre klassemøder og lejre, og ledere kan opbevare telefoner, når dette vurderes hensigtsmæssigt i forhold til fællesskabet.
 • Ledere/lederassistenter må ikke opsøge kredsens børn og unge gennem sociale medier. Kontakt kan kun etableres af den medlemmet selv Det er lederens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender lederen sig at være FDF-leder også uden for FDF-aktiviteter, og forventes derfor også gennem de sociale medier at leve op til FDFs værdigrundlag og kredsens samværsregler (specielt punktet om åbenhed). Hvis lederen vælger at afvise kontakten, bør afvisningen forklares for barnet eller den unge, ud fra lederens egne principper for anvendelsen af de sociale medier. Lukkede grupper i de sociale medier kan oprettes til forskellige formål, efter aftale med kredslederen.
 • Alle medlemmer af FDF Sct. Jørgensbjerg forventes at respektere reglerne om databeskyttelse i forhold til deling af billeder eller videoer i forbindelse med en FDF-aktivitet. Dette indebærer, at billeder og video kun deles efter samtykke fra alle personer på billedet/videoen. Dette gælder både på sociale medier og i lukkede grupper på sociale medier.
 • Alle medlemmer af FDF Sct. Jørgensbjerg forventes at anvende god tone, når der kommunikeres i FDF-sammenhænge på sociale medier, e-mail, chat, SMS og andre kommunikationskanaler.

Rygning, alkohol og transport

 • Rygning er forbudt indendørs og sammen med børn og unge.
 • Alkohol nydes ikke ved FDF-arrangementer, hvor der deltager børn/unge.

Uanset om det er ledere eller forældre, der kører i forbindelse med FDF-arrangementer, skal alle være fastspændt med sikkerhedssele, og de gældende færdselsregler skal overholdes.

Børneattest

 • Alle ledere/bestyrelsesmedlemmer ved FDF Sct. Jørgensbjergs aktiviteter har underskrevet en børneattest, og er efterfølgende tjekket i Det Centrale Kriminalregister. Dette gælder også voksne, der deltager i FDF-arrangementer med mere end 2 overnatninger.

Alle er ansvarlige for at efterleve kredsens samværsregler, samt reagere hvis man mener, at en leder eller en lederassistent overskrider retningslinjerne. Ledere har et særligt ansvar for at sikre, at lederassistenter overholder samværsregler og griber ind, når dette ikke er tilfældet.

I nødvendigt omfang involveres kredslederen eller bestyrelsesformanden.

Ovenstående er ikke udtømmende, men suppleres med almen opmærksomhed og sund fornuft. Der appelleres generelt til åbenhed omkring situationer, der kan være til diskussion.

Reglerne gennemgås én gang årligt i lederkredsen.

Samværsreglerne er udarbejdet i foråret 2014 af bestyrelse og ledere, og efterfølgende revideret og vedtaget i maj 2023.