Samværsreglerne er lavet for at forebygge mod ethvert overgreb på børn og unge. Herunder selvfølgelig seksuelle. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til det enkelte barn eller unge og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra Person til person. Ved at holde drenge/mænd og piger/kvinder (herefter benævnt 'drenge og piger') adskilt ved badning, omklædning og overnatning forebygger man også mod, at nogle forgriber sig på andre. Det gælder både ledere over for børn og unge samt børn og unge overfor børn og unge.

Endelig er samværsreglerne lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en leder. Og derfor skal lederne på FDFs arrangementer undgå at komme i situationer, som efterfølgende kan give anledning til mistanke.

Det undgår de blandt andet ved at være rollemodeller for børn og unge og ved altid at kunne stå inde for ens egen og deres opførsel og handlinger. Og ved eksempelvis altid at være to ledere til stede i situationer, der kræver særlig fysisk kontakt mellem børn/unge og leder. Samtidig er alle ledere forpligtiget til at reagere, hvis de mener, at en anden leder går over stregen

Det bør slutteligt tilføjes, at disse regler er minimumsregler. De skal overholdes under ethvert arrangement, men der kan være situationer, hvor kredsledelsen har behov for at supplere med yderligere retningslinier.

1. DRENGE OG PIGER SOVER HVER FOR SIG

I forbindelse med FDFs arrangementer sover drenge og piger hver for sig. Og det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. Det er i hvert fald udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra person til person.

På samme måde skal ledere og deltagere som udgangspunkt sove hver for sig.

Men der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt børneunge-/lederopdelt overnatning. Her er det lederens pligt, efter konkret anvisning fra kredsledelsen, at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

2. DER ER ADSKILTE TOILET- OG BADEFORHOLD FOR DRENGE OG PIGER

I forhold til toilet- og badeforhold er der også nogle regler, som skal overholdes af hensyn til og i respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der er stor forskel på den enkeltes grænser, og at det er hensynet til 'den svageste', der tæller højest.

Derfor skal der være adskilte toiletforhold og badeforhold for drenge og piger på alle FDFs arrangementer.

Desuden bader ledere aldrig sammen med deltagere af modsatte køn, ligesom ledere kun må bade sammen med deltagere (af samme køn), hvis der er mere end én leder til stede.

Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.

3. VI BRUGER ET ORDENTLIGT, SOBERT OG RESPEKTFULDT SPROG

På alle FDFs arrangementer bruger alle, både ledere, børn og unge, et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog. Sagt på en anden måde betyder det, at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende, og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer

Og alle skal være opmærksomme på, at ens bemærkninger ofte bliver modtaget anderledes, end de var tiltænkt. Det kan altså sagtens ske, at det, du siger, bliver opfattet stødende, nedsættende eller krænkende, selv om de ikke var tænkt sådan. Så overvej, hvordan dine bemærkninger bliver modtaget

Lederne på FDFs arrangementer skal altid være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad også lederne indbyrdes.

4. DET SKAL EFTERSTRÆBES, AT DER BÅDE ER MANDLIGE OG KVINDELIGE LEDERE

I FDF skal det tilstræbes, at der både er mandlige og kvindelige ledere til alle FDFs arrangementer. Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor et barn eller en ung bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en leder af eget køn for at snakke fortroligt.

Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at et arrangement kan gennemføres.

Hvis der til et arrangement eller på et hold kun er ledere af det ene køn, er det vigtigt, at der tages hensyn til deltagerne af det køn, der ikke er repræsenteret i lederflokken. Det er vigtigt, at ét køn ikke får lov til at 'styre' et arrangement eller hold.

5. KÆRESTERI MELLEM EN LEDER OG ET BARN ELLER UNG ER IKKE TILLADT

En leder på et af FDFs arrangementer må ikke have et forhold til et barn eller ung. Det gælder, uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke

I forhold til samleje er FDF-arrangementer i øvrigt underlagt straffelovens § 223, den såkaldte 'træner- og skolelærerparagraf', hvori det hedder:

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje

Det betyder, at man, når man er leder i FDF , har fået børn og unge "betroet" til undervisning, og derfor er det ulovligt at have samleje med en person under 18 år. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 225

Det har ingen betydning for lovligheden, at barnet eller den unge selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

6. ALLE LEDERE ER TJEKKET I DET CENTRALE KRIMINALREGISTER

I FDF Pandrup bliver ledere, bestyrelsen og andre voksne, som har deres gang i kredsen løbende tjekket for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister. Ansvaret ligger hos kredsledelsen, der ligeledes har ansvar for at tage aktion hvis en af ovenstående mod forventning skulle have en som for pædofili

7. ØL, VIN, SPIRITUS SAMT EUFORISERENDE STOFFER ER FORBUDT

Hverken ledere eller børn og unge må medbringe eller indtage øl, vin, spiritus samt euforiserende stoffer til FDFs arrangementer, hvor der er børn og unge tilstede.