Formål

Formålet med FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. I FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status. Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. Sammen med samværsformen i FDF skal de, i bund og grund, være med til at give tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og hinanden.

Værdigrundlag

1. Det kristne menneskesyn

Vi tror på, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og at kristendommen er det bedste udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i. FDF skal derfor møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus og samtidig pege på folkekirken som FDFs kirkelige tilhørssted.

2. Leg og fantasi

Vi tror på at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et menneskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet.

3. Høre til i et fællesskab

Vi tror på, at et menneskes personlige identitet udvikles bedst i samspil med andre. I FDF har den enkelte stor værdi, og vi skal fremelske det bedste i alle børn i samspil på tværs af alder og evner. Børn, unge og voksne er del af det samme fællesskab.

4. Ansvar for den verden, vi lever i / fælles forpligtelse

Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der vil tage ansvar, socialt og økologisk. FDF skal i sit arbejdsstof og samværsform bygge på ansvarligheden.

5. Udholdenhed og robusthed

Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der er i stand til at holde ud og følge opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for robusthed i en hurtigt omskiftelig verden. Samtidigt er det en vigtig egenskab at kunne tage livet, som det kommer. FDF skal udvikle børns og unges robusthed og udholdenhed gennem leg og ansvar, så de erfarer glæden ved at holde ud, og samtidig erfarer, at modgang kan overvindes.

6. Visioner og drømme

Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring af denne verden er, at man er i stand til at drømme og få visioner. FDF skal give håb om, at verden lader sig forandre.

7. Selvstændighed

Vi tror på, at mennesker udvikler selvstændighed gennem medansvar og medindflydelse. I FDF skal børn og unge have mulighed for at tage stilling, føle medansvar, kunne tale ud og tale for sig og deltage i demokratiske processer.

8. Brugbare færdigheder

Vi tror på, at børns og unges identitet også skabes gennem en række brugbare færdigheder, som er til gavn for dem selv og andre. FDF skal via enkel levevis på lejre og ture, samt gennem aktiviteter give børn brugbare færdigheder. Børn og unge skal mærke, at der er noget de er gode til, og at deres færdigheder kan bruges.

FDF Lemvigs samværsregler for møder og arrangementer

Dette er de samværsregler, som FDF Lemvigs bestyrelse har bestemt, skal gælde arrangementer, hvor det er FDF Lemvig, der står som arrangør, og hvor deltagerne er 18 år eller under. Altså møder, lejre og dagsarrangementer.

Hvor landsforbundet FDF står som arrangør henvises til samværsregler på landsforbundet FDFs hjemmeside. Samværsreglerne er lavet for at forebygge mod ethvert overgreb på børn og unge. Herunder selvfølgelig seksuelle. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til den enkelte deltager og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra deltager til deltager. Ved at holde drenge/mænd og piger/kvinder (herefter benævnt 'drenge og piger') adskilt ved badning, omklædning og overnatning forebygger man også mod, at nogle forgriber sig på andre og det gælder både medarbejdere (medarbejder = ledere, ægtefæller, bestyrelse eller forældre) overfor deltagere og deltagere overfor deltagere. Endelig er samværsreglerne lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en medarbejder. Og derfor skal medarbejdere i FDF Lemvigs arrangementer undgå at komme i situationer, som efterfølgende kan give anledning til mistanke. Det undgår de blandt andet ved at være rollemodeller for deltagerne og ved altid at kunne stå inde for deres opførsel og deres handlinger. Og ved eksempelvis altid at være to medarbejdere til stede i situationer, der kræver særlig fysisk kontakt mellem deltager og medarbejder. Samtidig er alle medarbejdere forpligtiget til at reagere, hvis de mener, at en anden medarbejder går over stregen. Det bør slutteligt tilføjes, at disse regler er minimumsregler. De skal overholdes under ethvert arrangement, men der kan være situationer, hvor kredslederen har behov for at supplere med yderligere retningslinier.

FDFs lederideal

1. Lederen vedkender sig FDFs formål

Lederen skal være bevidst om, at det bærende i FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Lederen har personlig tilknytning til folkekirken og baserer sin tilværelse på det kristne livssyn.

2. Lederen er et forbillede for børn og unge

Lederen skal gøre sig klart at børnene og de unge tager pejling af alt. Lederen bliver et af børnenes pejlemærker for voksenlivet, og skal derfor være det voksne forbillede. Lederen skal vise og stå ved egne holdninger og samtidig skabe frihed til andres holdninger. På den måde får børnene og de unge mulighed for at udvikle den udholdenhed og den robusthed, som udspringer af at have sine meningers mod uden at træde på andre.

3. Lederen er bevidst om sit ansvar og stiller høje krav til sig selv

Lederen skal møde børnene og de unge som en voksen, der kan og vil tage ansvar når det kræves, og som træder i baggrunden når det fremmer processen. Som er uhøjtidelig i sit lederskab, og som stiller høje krav til sin egen kvalitet og ansvarlighed. På den måde får børnene og de unge mulighed for at være aktive og ligeværdige medspillere i FDF-fællesskabet.

4. Lederen er fortrolig med FDFs værdigrundlag og bruger dette som rettesnor for sit lederskab

Lederen skal møde børnene og de unge med FDFs værdigrundlag igennem gode aktiviteter og handlinger.

5. Lederen har mod på at forkynde evangeliet

Lederen skal forkynde evangeliet i fortælling, i samtale og i fortolkning samt vise, at det kristne budskab har værdi i hverdagen.

6. Lederen er en god kammerat

Lederen skal møde børnene og de unge som en god lytter, der lever med i deres undren, deres glæder og sorger. Lederen skal opmuntre til aktiv deltagelse og give plads til livsglæden, nysgerrigheden og begejstringen. Lederen skal vise omsorg og skabe tid og rum til fordybelse og samtale, så børnene og de unge oplever, at lederen virkelig vil dem.

7. Lederen forstår værdien af leg og fantasi i arbejdet

Lederen skal udvikle legen og fantasien hos børnene og de unge. I legens magi skabes et fællesskab og venskab, hvor alvor og glæde kan brydes. Lederen skal være igangsætter af og selv gå ind i den organiserede leg og opmuntre til fri leg. Det giver børnene og de unge mulighed for at udvikle selvværd og selvstændighed inden for fællesskabets rammer.

8. Lederen dygtiggør sig gennem lederuddannelse, egne og andres erfaringer

Lederen skal uddanne og dygtiggøre sig til arbejdet med børn og unge. Lederen skal gennem lederuddannelsen tilegne sig faglige og pædagogiske færdigheder af høj kvalitet og dele sin viden med andre.

Landsbyens lys - foreningsliv i lokalsamfund

Unge, forældre og foreningsledere fra FDF (Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund) medvirker i filmen. De fortæller, hvordan foreningslivet skaber venskaber og sammenhold.

Filmen sætter fokus på, hvordan de samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger skaber sammenhængskraft i lokalsamfundene. Den er et portræt af et vestjysk landsby, hvor ungdomsforeningerne skaber liv og fællesskab i et lokalsamfund, hvor skolen, købmandsbutikken, togstationen og slagteren er lukket.