Standardvedtægter for FDFs kredse.

§ 1 Navn

Kredsen har et selvstændigt navn og er hjemmehørende i den kommune hvor kredsens lokaler er beliggende. Kredsen har overenskomst med Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, og er forpligtet på landsforbundets vedtægter.

§ 2 Formål

Kredsens formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

§ 3 Medlemmer

 1. Enhver, der har betalt kontingent til kredsen er samtidig medlem af landsforbundet.
 2. Udmeldelse sker ved henvendelse til kredsens ledelse. Udmeldelse af medlemmer, som ikke er myndige, skal bekræftes af forældre eller værge Undlader et medlem at betale kontingent efter påkrav, kan det betragtes som en udmeldelse.
 3. Kredsbestyrelsen kan afvise ansøgning om medlemskab og kan ekskludere et medlem af FDF. a. Landsforbundets hovedbestyrelse kan udelukke ledere, som gennem deres ord og adfærd har givet begrundet formodning om, at de skader arbejdet for FDFs formål, idet dog de pågældende skal have lejlighed til at udtale sig i sagen
 4. Medlemmer af FDF betaler kontingent fastsat af kredsen. Landsforbundets landsmøde fastsætter af hensyn til eksterne tilskudsregler kredsens minimumskontingent.
 5. Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på relevante dele af landsforbundets informationskanaler. Mediekontingent fastsættes af landsmødet og opkræves gennem kredsen
 6. Landsforbundet er dataansvarlig i henhold til gældende lovgivning om behandling af personoplysninger i landsforbundets medlemssystem.
 7. Landsforbundet har en forbundsskjorte, som alle medlemmer af FDF har ret til at bære.
 8. Landsforbundets samværsregler er gældende for alle medlemmer af FDF.
 9. Vedtægterne er gældende for samtlige af kredsens medlemmer

§ 4 Kreds

 1. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have personlig tilknytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.
 2. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have den officielle myndighedsalder, bortset fra seniorrepræsentanten. Kredsbestyrelsens medlemmer skal vedkende sig FDFs formål og medvirke til, at det realiseres i et udviklende fællesskab mellem børn, unge og voksne.
 3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer og eventuelle suppleanter herfor:

  • Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen
  • En udnævnt leder valgt af og blandt ledermødets deltagere
  • En repræsentant for den eller de lokale sognes menigheder
  • To-fire forældre valgt af medlemmernes forældre
  • Seniorgruppen har desuden ret til at stille en repræsentant valgt af og blandt seniorerne

Har kredsen ingen medlemmer i senioralderen bortfalder kravet om valg af seniorrepræsentant. Seniorrepræsentanter under myndighedsalderen er ikke juridisk ansvarlige for kredsbestyrelsens beslutninger. Valgene til kredsbestyrelsen kan foregå samlet på den årlige forældregeneralforsamling i kredsen, eller de forskellige valggrupper kan hver for sig på et møde vælge deres repræsentant(er) til bestyrelsen, der så orienteres om på forældregeneralforsamlingen. Alle valg er gældende for en toårig periode, således at valgperioden er forskudt. Seniorrepræsentanten er dog kun valgt for et år ad gangen. Dagsorden til forældregeneralforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Orientering bestyrelsens arbejde og kredsens liv
 • Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
 • Valg til kredsbestyrelsen
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor samt stedfortræder for denne
 • Eventuelt

Kredsbestyrelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer. Suppleringer gælder valgperioden ud. Repræsentanter for sognets menighed og forældrekreds kan ikke være aktive ledere. Det gælder også for supplerede mandater. Den valgte revisor samt stedfortræderen skal begge være myndige. Kredsbestyrelsen skal godkendes af hovedbestyrelsen.

 1. Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter hvert ordinært valg og vælger selv sin formand, kasserer og andre tillidsmænd. Kredslederen eller medlemmer af kredsledelsen samt lederrepræsentanten og seniorrepræsentanten kan ikke vælges til formand eller kasserer.
 2. Kredsbestyrelsen har det endelige ansvar ved antagelse og afskedigelse af ledere. Afskedigelse af ledere meddeles landsforbundet.
 3. Kredsbestyrelsen har følgende særlige opgaver/ansvar: a. Kredsbestyrelsen skal arbejde på, at kredsens virke bliver en del af menigheden i sognet. Kredsbestyrelsen har ansvaret for kredsens kontakter til menigheden i sognet, forældregruppen, offentligheden samt andre foreninger og organisationer. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres aktiviteter for forældregruppen, og at forældre engageres i arbejdsopgaver under hensyn til kredsens behov og muligheder. b. Kredsbestyrelsen har over for landsforbundet ansvar for kredsens økonomi og er pligtig for hvert regnskabsår (kalenderår) at føre et fuldstændigt regnskab, der revideres af den valgte revisor. Det reviderede regnskab skal indsendes til forbundskontoret inden 15. marts. Hvis kredsen offentliggør beretning om arbejdet, kan den indeholde revideret regnskab. Størrelsen af medlemmernes kontingent til kredsen fastsættes af kredsbestyrelsen. c. Indberetning til landsforbundet og landsdelen skal ske hvert år inden den dato, der er fastsat af forbundskontoret. Indberetningen skal ske på grundlag af kredsens medlemmer. Dokumentation for det indberettede i form kontingentbetalinger opbevares i minimum 5 år for eventuel offentlig medlemskontrol. Det af landsmødet fastsatte kontingent fra kredsen til landsforbundet indbetales kvartalsvis. En nystartet kreds er fritaget for kontingent de første 8 hele kvartaler efter overenskomsten er underskrevet. d. Kredsbestyrelsen skal opfylde de forpligtelser, som den har påtaget sig ved kredsens optagelse i landsforbundet i henhold til overenskomsten og efterkomme de beslutninger, som træffes af landsmødet og hovedbestyrelsen. e. Køb og afhændelse af faste ejendomme, pantsætning af faste ejendomme og ejendomme, der er opført på lejet grund, samt disposition over legater og fonde, der medfører ændringer i fundatser, er kun retsgyldige, når de på et kredsbestyrelsesmøde er vedtaget med mindst 2/3 flertal og i øvrigt ikke strider mod den overenskomst, der er indgået med landsforbundet. f. Etablering af kreditfaciliteter for en kreds i form af optagelse af lån, etablering af kassekredit med pengeinstitutter og lignende skal ligeledes vedtages af et kredsbestyrelsesmøde med mindst 2/3 flertal.
 4. Kredsens udmeldelse af landsforbundet kan finde sted, når det på to bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum er besluttet af mindst 2/3 af samtlige medlemmer af kredsbestyrelsen og herefter er godkendt af hovedbestyrelsen, hvorefter forholdet til landsforbundet ordnes i henhold til overenskomsten.
 5. Ved indstilling af kredsens arbejde skal kredsbestyrelsen udfylde en statusopgørelse i samarbejde med landsforbundet. Hvis statusopgørelsen viser underbalance eller utilstrækkelig likviditet til at betale al gæld, tager forbundskontoret straks initiativ til at orientere kredsens kreditorer herom. I en indstillingsperiode på op til to år, varetages kredsens aktiver og gæld af kredsbestyrelsen under ansvar for hovedbestyrelsen. Ved endelig lukning af kredsen tager hovedbestyrelsen stilling til evt. aktivers anvendelse i henhold til kredsens overenskomst.
 6. Ved juridisk eller praktisk samarbejde med andre kredse/organisationer skal der udarbejdes en samarbejdsaftale, der indeholder en bestemmelse om regnskabspligt, værdiernes fordeling ved opløsning, medlemskab m.v.
 7. Kredsens vedtægter er de i henhold til Landsforbundet FDFs vedtægter til enhver tid gældende standardvedtægter for kredsene under landsforbundet. Ændringer til denne standardvedtægt kan vedtages af kredsen ved vedtagelse med 2/3 flertal blandt alle kredsbestyrelsens medlemmer på 2 på hinanden følgende kredsbestyrelsesmøder, idet vedtægtsændringen først træder i kraft, såfremt den efterfølgende godkendes af landsforbundets hovedbestyrelse, jf. bestemmelserne i Landsforbundet FDFs vedtægter. Vedtægter for kredsene godkendt af landsforbundets hovedbestyrelse inden landsmødets godkendelse af standardvedtægter for kredsene eller ændringer heri vedbliver at være gældende for de pågældende kredse.

§ 5 Retlige forpligtelser

 1. Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af

  • kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen med
  • kredslederen eller et medlem af kredsledelsen
 2. Som legitimation for, hvem der ved sin underskrift kan forpligte en landsdel, et ejerfællesskab om fast ejendom eller en kreds, tjener en erklæring underskrevet af to af hovedbestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene skal være hovedbestyrelsens formand eller næstformand.

§ 6 Kredsens ophør

Ophører en kreds med at eksistere som forening ordnes økonomiske forhold m.v. i forhold til den indgåede overenskomst med landsforbundet.