Samværspolitik i FDF

Samværspolitikken er formuleret af FDFs Landsforbund og gælder således for alle FDF-kredse. De suppleres af de enkelte kredses egne samværsregler. Man kan sige, at det er en opsummering af, hvordan vi behandler hinanden i FDF.

Sammenværdspolitikken lyder således:
Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved:

At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og omsorg. At voksne er forbilleder, som går forrest i at skabe det gode og inkluderende børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre voksne i en svær eller ubehagelig situation.

For alle gælder det, at i FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres.

I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel adfærd og sikre, at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af forskelsbehandling på grund af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet.

Kredsens samværspolitik

I FDF Vejen er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen - både børn, unge og voksne imellem. Vi passer på børn og unge og taler om måden, vi er sammen på. Det gør vi for at sikre, at børn, unge og voksne hos os er en del af et trygt miljø, hvor rammer for gode og sunde relationer er til stede. Det trygge miljø skabes i et lederfællesskab, hvor vi har åbenhed, samtaler og refleksioner over, hvordan vi er bedst sammen. Derfor taler vi en gang om året om det, som danner grundlaget for vores kultur og samværsformer.

Som leder i FDF Vejen er man et forbillede for børn og unge

I FDF Vejen er alle voksne rollemodeller for børn og unge. Vi ved, at børn og unge ser op til lederne, og derfor tilstræber vi en opførsel, som er forbilledlig. Dette gælder både i hverdagen såvel som på de sociale medier. Vi møder børn og unge i øjenhøjde og med respekt, og vi ved, at den voksne hverken er mere eller bedre end barnet/den unge.

Derudover indhenter FDF Vejen børneattester på alle voksne eller unge over 15 år, der har en leder- eller bestyrelsespost i kredsen.

Bad- og toiletforhold

Vi værner om og respekterer, ved bade- og toiletforhold, medlemmernes blufærdighed. Vi tilstræber så vidt muligt, at der er adskilte toiletforhold til drenge og piger. Er dette ikke muligt grundet de fysiske lokaliteter, finder vi løsninger, som tilgodeser alle.

Ledere bader ikke sammen med børn af det modsatte køn, ligesom ledere kun må bade sammen med børn af samme køn, hvis der er mere end én leder til stede.

Særlige situationer

I særlige situationer, som kræver, at den voksne er tæt på barnet, er der altid to voksne til stede. Dette kan f.eks være, at hvis barnet skal have fjernet en tæge på et intimt sted.

Soveforhold

I overnatningssituationer tilstræber vi, at børn og unge indkvarteres efter biologisk køn. Kan dette ikke lade sig gøre, sikrer lederen i samråd med andre ledere og/eller kredslederen, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle. I udgangspunktet sover lederne ikke sammen børnene. Anses dette som en nødvendighed, er det altid to ledere af samme køn, som sover sammen med børnene.

Sprog

I FDF Vejen bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med og om hinanden. Dette gælder både børn imellem, leder/voksen til barn/ung og leder til leder. Vi tilstræber at undgå brug af skældsord fra ledernes side og tilskynder også børnene og de unge til at undgå brug af skældsord under FDF Vejens aktiviteter.

Sociale medier

Kommunikation mellem FDF Vejen og forældre/børn på sociale medier foregår gennem kredsens officielle kanaler.

Kontakt med kredsens medlemmer på de sociale medier må kun etableres af barnet/den unge. Accepteres kontakten af lederen, vedkender denne sig at være FDF-leder også uden for FDF-aktiviteter og forventes derved også at være en rollemodel for gode og sunde relationer på de sociale medier.

Når vi poster billeder, sikrer vi, at billederne ikke kompromitterer de fotograferede.

Rusmidler, alkohol og rygning

Som leder i FDF Vejen er man et forbillede for børn og unge. I FDF Vejen indtager vi derfor ikke rusmidler og alkohol, når vi er sammen med børn og unge under 18 år, ligesom indtagelse af diverse energidrikke heller ikke er tilladt, hverken blandt børn og unge eller ledere. Rygning af cigaretter, e-cigaretter og andre former for tobak- og nikotinprodukter foregår på særligt udpegede områder og ikke sammen med børn og unge.

Konflikter

Vi løser konflikter hurtigst muligt mellem de implicerede. Kan dette ikke lade sig gøre, involverer vi kredslederen/kredsledelsen eller kredsbestyrelsen. Ved uoverensstemmelse mellem disse parter kan landsforbundet kontaktes.