Frivilligt arbejde med børn og unge

FDF Aalborg 9 Vejgaard har efter den megen debat om overgreb på børn aftalt samværsregler for kredsens arbejde med børn og unge. Samværsreglerne er drøftet og vedtaget i forsommeren 2010 på et bestyrelsesmøde. Kredsledelsen sikrer, at samværsreglerne gennemgås med nye ledere.

Samværsreglerne har to formål: Dels at skabe tryghed for forældre, der sender deres børn til vores FDF-aktiviteter. Dels at give opbakning til lederne, således at de trygt kan udføre deres arbejde i kredsen.

Det er vigtigt her at slå fast, at samværsreglerne ikke kan stå alene. Det væsentlige er den daglige opmærksomhed og samtaler om tingene. Åbenhed er en nødvendighed. Det er vigtigt, at man giver udtryk for tingene, hvis man undrer sig over noget, så der ikke skabes unødige myter og rygter. Overordnet gælder det om at bruge den sunde fornuft.

Alle kredsens ledere og bestyrelsesmedlemmer over 16 år har ingen anmærkninger på børneattesten, der omhandler overgreb på børn.

Samværsregler for FDF Aalborg 9 Vejgaard

Sammensætning af ledere

Vi tilstræber, at der er ledere af begge køn i alle klasser.

Lejre

Der skal min. deltage 2 voksne på lejre, og vi tilstræber, at der deltager ledere af begge køn. For at opnå dette kan der laves aftale om, at forældre deltager på lejre.

Omgangstone

Vi respekterer hinanden og forsøger at være lydhøre og konstruktive.

Opførsel, væremåde og ansvar

Som FDF-leder er man et forbillede for børnene – både i og udenfor FDF. Derfor skal man altid kunne stå inde for sine handlinger.

Fysisk kontakt og krænkelse af blufærdighed

Vi respekterer børnenes blufærdighed. Der skal altid være to ledere vidende om situationer, som kræver særlig fysisk kontakt, for eksempel ved eftersyn for skovflåt.

Badning

Drenge og piger klæder om og bader hver for sig.

Overnatning:

Vi tilstræber, at drenge og piger sover hver for sig. Ledere kan sove sammen med børnene, hvis det skønnes nødvendigt eller fornuftigt, f.eks. i forbindelse med hike eller bivuakovernatning.

Hjemme hos ledere

Børn og unge må ikke komme hjem til en leder, med mindre det er i forbindelse med et FDF-relaterede aktiviteter.

Åbenhed:

Der tilstræbes størst mulig åbenhed om situationer, som kan give anledning til misforståelser. Dette gælder både gennem den direkte kontakt ved FDF-aktiviteter og gennem kommunikation via telefon eller sociale medier. I praksis gennemføres dette ved at informere med-ledere om kontakt uden for kredshuset.

Anvendelse af sociale medier

Ledere må ikke opsøge kredsens børn og unge gennem sociale medier. Kontakt kan kun etableres af den unge selv (min. seniorvæbnere). Det er lederens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender lederen sig at være FDF-leder også uden for FDF-aktiviteter, og forventes derfor også gennem de sociale medier at leve op til FDFs værdigrundlag og kredsens samværsregler (specielt punktet om åbenhed). Hvis lederen vælger at afvise kontakten, bør afvisningen forklares for barnet eller den unge, ud fra lederens egne principper for anvendelsen af de sociale medier.

Rygning

Der er rygning forbudt indenfor i kredshuset, og sammen med børn og unge.

Transport af børn og unge

Uanset om det er ledere eller forældre, der kører i forbindelse med FDF-arrangementer, skal alle være fastspændt med sikkerhedssele, og de gældende hastighedsbegrænsninger skal overholdes.

Brug af mobiltelefoner

Under klassemøderne må mobiltelefon bruges til FDF-relaterede aktiviteter.

Vi er alle ansvarlige for at efterleve kredsens retningslinjer og den gældende lovgivning på området. Alle ledere er forpligtet til at reagere, hvis de mener, at en leder overskrider kredsens retningslinjer. Dette sker ved at tale med kredsledelsen eller bestyrelsesformanden.