Dette er de samværsregler, som FDF Ubbys bestyrelse og lederråd har bestemt, skal gælde for alle aktiviteter og arrangementer i FDF Ubby, hvor der er deltager på 18 år eller under. Altså møder, ture, lejre og arrangementer, der aldersmæssigt går til og med seniorerne.

Samværsreglerne er lavet for at forebygge mod ethvert overgreb på børn og unge. Herunder også seksuelle. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til den enkelte deltager og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra deltager til deltager. Ved at holde drenge/mænd og piger/kvinder (herefter benævnt 'drenge og piger') adskilt ved badning, omklædning og overnatning forebygger man også mod, at nogle forgriber sig på andre – det gælder både ledere overfor deltagere og deltagere overfor deltagere.

Endelig er samværsreglerne lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en leder. Og derfor skal ledere undgå at komme i situationer, som efterfølgende kan give anledning til mistanke. Dette undgår de blandt andet ved at være rollemodeller for deltagerne og ved altid at kunne stå inde for deres opførsel og deres handlinger. Og ved eksempelvis altid at være to ledere til stede i situationer, der kræver særlig fysisk kontakt mellem deltager og leder. Samtidig er alle ledere forpligtiget til at reagere, hvis de mener, at en anden leder går over stregen.

OVERNATNING
I forbindelse med arrangementer sover drenge og piger hver for sig. Det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. På samme måde skal ledere og deltagere sove hver for sig. I særlige tilfælde kan der afviges fra reglen, f.eks. ved overnatning i bivuak eller lignende.
Børn og unge under 18 år må ikke overnatte hjemme hos lederne privat. Det er dog tilladt, hvis overnatningen er en del af et arrangement og der er flere ledere tilstede.

TOILET- OG BADEFORHOLD
Vi har respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning. Derfor skal drenge og piger have mulighed for at klæde om og bade hver for sig. Ledere bader aldrig sammen med børn og unge af modsatte køn, lige som ledere kun bader sammen med deltagere af samme køn, hvis der er mere end én leder til stede.

SPROGBRUG
Her i kredsen taler vi ordentligt til hinanden. Ingen negative tilråb eller kommentarer om hinandens udseende og beklædning. Lederne er rollemodeller for et sobert sprog, der hverken virker stødende, nedsættende eller krænkende.

LEDERE
Nytilkomne ledere bør ikke fra starten have eneansvaret for en gruppe børn.
Så vidt det er muligt, skal alle holdene besættes med ledere af begge køn.
På ture og weekender, hvor der er børn og unge under 18 år tilstede, skal der altid være mindst to ledere, hvoraf mindst én er over 18 år. Det tilstræbes, at der er ledere af begge køn.
Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at møder eller lejre gennemføres.

ALKOHOL
Lederne må ikke nyde alkohol i forbindelse med et FDF-arrangement, hvor der er børn tilstede eller man har en lederrolle overfor dem.
På lejr med overnatning kan lederne nyde et glas i forbindelse med lederhygge, når børnene er i seng.

RYGNING
Der må ikke ryges indendørs.
Rygning foregår udendørs på aftalt sted.
Vi ønsker ikke at sende et signal om at der er ”sejt” at ryge. Derfor forsøger vi at holde rygning usynligt, i det omfang det er muligt.

KÆRESTERI MELLEM EN LEDER OG ET MEDLEM UNDER 18, ER IKKE TILLADT
Det gælder, uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke. I forhold til samleje er FDF Ubby. i øvrigt underlagt straffelovens § 223, den såkaldte 'træner- og skolelærerparagraf', hvori det hedder:
Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år. Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 224.Det har ingen betydning for lovligheden, at medlemmet under 18 selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

SOCIALE MEDIER - LEDER/MEDLEMMER (BØRN)
Kontakt må kun etableres af barnet selv. Ledere må ikke opsøge kredens børn gennem sociale medier. Det er lederens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender lederen sig at være FDF leder også uden for FDF aktiviteter. Det forventes derfor også gennem de sociale medier at der leves op til FDF's værdigrundlag og samværsregler.

BØRNEATTEST
Alle ledere og seniorer skal underskrive en børneattest hvert tredje år. Første gang sker når man bliver 15 år eller indmelder sig i FDF Ubby.
Børneattesten bruges til at tjekke for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister.

ANSVAR
Lederrådet er fælles ansvarlig for, at reglerne bliver overholdt. Hvis en leder overtræder reglerne, er det kredslederens opgave at påtale dette overfor vedkommende.

SAMVÆRSREGLER
Ovenstående samværsregler tages jævnligt op på leder- og bestyrelsesmøder og fornyes på et årligt fællesmøde.

revideret juni 2023