Samværsregler for FDF Randers 1 - Hornbæk

Se dem som pdf her

Samværsreglerne er lavet for at forebygge mod ethvert overgreb på børn og unge. Herunder selvfølgelig seksuelle. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til den enkelte deltager og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra deltager til deltager.

Endelig er samværsreglerne lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en leder. Og derfor skal ledere undgå at komme i situationer, som efterfølgende kan give anledning til mistanke.

Det undgår de blandt andet ved at være rollemodeller for deltagerne og ved altid at kunne stå inde for deres opførsel og deres handlinger. Og ved eksempelvis altid at være to ledere til stede i situationer, der kræver særlig fysisk kontakt mellem deltager og leder. Samtidig er alle ledere forpligtet til at reagere, hvis de mener, at en anden leder går over stregen

Det bør slutteligt tilføjes, at disse regler er minimumsregler. De skal overholdes under ethvert arrangement, men der kan være situationer, hvor lederne har behov for at supplere med yderligere retningslinjer.

 1. DRENGE OG PIGER SOVER HVER FOR SIG

Til arrangementer med overnatning sover drenge og piger hver for sig. Og det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. Det er i hvert fald udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra person til person.
På samme måde skal ledere og deltagere som udgangspunkt sove hver for sig.

Der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt deltager-/lederopdelt overnatning. Her er det lederens pligt, at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

 1. DER ER ADSKILTE TOILET- OG BADEFORHOLD FOR DRENGE OG PIGER

I forhold til toilet- og badeforhold er der også nogle regler, som skal overholdes af hensyn til og i respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning.
Derfor skal der være adskilte toiletforhold og badeforhold for drenge og piger ved alle arrangementer.

Desuden bader ledere aldrig sammen med deltagere af modsatte køn, ligesom ledere kun må bade sammen med deltagere (af samme køn), hvis der er mere end én leder til stede.

Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.

 1. VI BRUGER ET ORDENTLIGT, SOBERT OG RESPEKTFULDT SPROG

Ved alle arrangementer bruger, både ledere og deltagere, et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog. Sagt på en anden måde betyder det, at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende, og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer. Vi bestræber os ligeledes på at gå hen og tale til børnene, frem for at råde til dem.

Medarbejdere på landsforbundets arrangementer skal altid være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad også ledere indbyrdes.

 1. DET SKAL TILSTRÆBES, AT DER BÅDE ER MANDLIGE OG KVINDELIGE LEDERE

Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor en deltager bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en instruktør af eget køn for at snakke fortroligt.

Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at et kursus eller en gruppe gennemføres.


 • 5. KÆRESTERI MELLEM EN LEDER OG EN DELTAGER ER IKKE TILLADT

En leder må ikke have et forhold til en deltager. Det gælder, uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke

I forhold til samleje er FDF-arrangementer i øvrigt underlagt straffelovens § 223, den såkaldte 'træner- og skolelærerparagraf', hvori det hedder:

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.
Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje

Det betyder, at man, når man er leder på et FDF-arrangement, har fået deltagerne "betroet" til undervisning, og derfor er det ulovligt at have samleje med en person under 18 år. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 225

Det har ingen betydning for lovligheden, at deltageren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

 1. ALLE LEDERE ER TJEKKET I DET CENTRALE KRIMINALREGISTER

Det er et krav, at alle ledere er blevet tjekket for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister. Ansvaret ligger hos kredsledelsen.

 1. ØL, VIN, SPIRITUS SAMT EUFORISERENDE STOFFER ER FORBUDT

Hverken ledere eller deltagere må medbringe eller indtage øl, vin, spiritus samt euforiserende stoffer på landsforbundets arrangementer. Dette gælder også på ud- og hjemrejsen.

 1. INGEN SKAL UDSÆTTES FOR PASSIV RYGNING

Rygning må alene foregå i det fri og der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn og unge.

 1. BEGRÆNSET BRUG AF TELEFONER

For både ledere og deltagere gælder der, at telefoner skal forblive i lommen/tasken ved alle fælles aktiviteter, med mindre aktiviteten specifikt kræver brug af telefon.

 1. SOCIALE MEDIER

Kontakt må kun etableres af barnet selv. Ledere må ikke opsøge kredsens børn gennem sociale medier.

Det er lederens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender lederen sig at være FDF‐leder også uden for FDF‐aktiviteter. Det forventes derfor også gennem de sociale medier at leve op til FDFs værdigrundlag og samværsregler.

 1. PÅ LEJRE MED OVERNATNING SKAL DER ALTID DELTAGE FLERE END ÈN LEDER
 2. ALLE LEDERE ER FÆLLES ANSVARLIGE FOR AT REGLERNE BLIVER OVERHOLDT. HVIS REGLERNE OVERTRÆDES, ER DET KREDSLEDELSES OPGAVE AT HANDLE HERPÅ.

Godkendt af bestyrelsen maj 2019