Vi har i FDF Thyholm vedtaget følgende regler for samværet i kredsen: Grunden til disse regler er selvfølgelig ønsket om beskyttelse af det enkelte barn, men også ønsket om at give den enkelte leder sikkerhed i den opgave vedkommende udfylder.

Overordnet

I alle situationer gælder det om som leder at bruge omtanke og sund fornuft.

Jf. straffeloven er det som leder i en kreds forbudt at have et seksuelt forhold til andet medlem, som er under 18 år, uanset vedkommendes funktion i kredsen.

Jf. serviceloven har man som leder pligt til at kontakte myndighederne, hvis man får kendskab til, at et barn bliver udsat for overgreb eller lider overlast på anden måde.

Hvis man som leder i FDF Thyholm får mistanke om, at der sker overgreb, skal enhver videre kontakt gå gennem kredslederen.

Sammensætning af ledere

Ved sammensætning af lederteams til det daglige patruljearbejde bør hvert hold bemandes med minimum 2 ledere. Det tilstræbes at begge køn er repræsenteret, ligesom der også tilstræbes en god aldersfordeling

På lejre og ture skal der minimum deltage 2 ledere på hvert hold. Hvis dette giver problemer, kan man bruge forældre eller andre hjælpere. Man kan evt. også koble mindre hold sammen. Hvis det giver problemer at overholde denne regel kontaktes kredslederen.

Fysisk kontakt og krænkelse af blufærdighed

Mellem ledere og børn må der ikke ske fysisk kontakt, som kan opfattes krænkende.

Påklædning skal være af sådan en karakter, at det ikke krænker blufærdighed – hverken ens egen eller andres.

Badning og overnatning

Det tilstræbes, man i sovesituationer adskiller drenge og piger. Dette kan gøres på mange måder, og det behøver ikke nødvendigvis være på forskellige lokaliteter. Det enkelte barn kan evt. tages i samråd vedr. nødvendighed af adskillelse.

Barn/ung og leder må ikke være alene i sovesituationer.

Piger/kvinder og drenge/mænd bader hver for sig. Der kan dog fraviges fra denne regel, hvis de fysiske forhold forhindrer dette.

Opførsel, væremåde og ansvar

Overordnet set skal vi som ledere i kredsen have det udgangspunkt, at vi i arbejdet fremstår som rollemodeller for de børn og unge, vi arbejder med. Vi skal være bevidste om, at dette også gælder, når vi er udenfor FDF, herunder også vores brug af div. sociale medier. ”Vi har altid skjorten på”.

På ture medbringer lederne altid mobiltelefoner af hensyn til sikkerheden

Omgangstone

Vi skal have en ordentlig omgangstone og tale ordentligt til hinanden. Både børn/børn, børn/voksne og voksne/voksne. Dog skal vi stadig kunne pjatte o.l.

Alkohol og rusmidler

Alkohol og andre rusmidler må IKKE nydes i Kredshuset eller i forbindelse med FDF-arrangementer. I særlige situationer kan bestyrelsen dispensere herfra.

Andet

Det er fælles ansvar at vore samværsregler bliver overholdt. Ved overtrædelse eller mistanke om overtrædelse af reglerne skal enhver kontakt gå gennem kredslederen.