Klik her for at se billeder fra de forgangne år

Hvidbjerg FDF fra år til år

1932

Kredsen stiftes af Lærer Svend Nielsen med Lærer A. C. Hoppe som Formand - Faneindvielse - Pinselejr i »Hytten« (Sennels Bakker) - 10 Deltagere i Landslejr ved Marselisborg – 7 Mand på Vandrelejr gennem Jylland.

1933

I Pinsen Besøg af 65 Mand fra Lemvig, Lejr i Egebjerg, 2. Pinse­dag Indkvartering i Hvidbjerg, Fodboldkampe og Koncert i Anlægget - 10 Mand paa fjorten Dages Tur Bornholm rundt - Agitationstur til Lyngs med Distriktsleder Hans Larsen, Holstebro, og Struers Orkester - Zahles Uniformsforbud (man maatte kun bære Tørklæde over almindelig Skjorte) - Samariterkursus hos Læge Yhr - til Jubilæum i Thisted med Forbundssekretær Poul Fr. Busk.

1934

Vi faar Kvartalsblad sammen med K.F.U.M. og K. - Foraarsfest - Distriktspinselejr i Egebjerg - Distriktsstævne i Nykøbing - 52 Deltagere i Sommerlejr paa »Højbjerg« (Nordfyn) - Indkvartering af Viborg-Væbnere paa Tur - Sommerlejrfest - Distriktsstævner i Hurup og i Snedsted - Kreds-Cykletur til Lemvig.

1935

Bazar (1000 Kr. i Overskud) - Besøg af og Gudstjeneste ved Provst Valentiner samt Besøg af Hurup og Snedsted-Kredsene - Pinselejr paa »Firbjergsande« (Venø) - 40 Deltagere i Sommerlejr paa »Fyrreborg« (ved Hundested) - Tur til Snedsted - Svend Nielsen forlader Byen - Lærer I. P. Jensen bliver Kredsfører - FDF-Guds­tjeneste i Hvidbjerg Kirke v. Pastor G. Westh, Thisted - Indvielse at »Granstuen« paa Lyngs Drag.

1936

Distrikts-Gymnastikstævne i Thisted - Kredsmøde, hvor Banefor­mand Hauberg fortalte om sine Oplevelser i Verdenskrigen 1914-15 - Distriktsstævne her - Pinselejr i »Granstuen« + Telte - Fød­selsdagsforeningen startes - Sommerlejr paa »Djursborg« med 34 Deltagere - 2 Mand deltog i Kammeratskabslejren paa »Joms­borg« - Week-end-Lejr sammen med Snedsted i »Granstuen« - Agitationstur til Uglev - Distriktsstævne i Snedsted.

1937

Til Fødselsdagsfest i Snedsted - Distrikts-Pinsetur i Egebjerg - Væbnere og Pilte i Landslejr ved Marselisborg - Distriktsstævne her med Terrænøvelse i Egebjerg - Ungdomsgudstjeneste.

1938

Besøg af Forbundssekretær Gunnar Tjalve - Distriktsstævne i Sned­sted - Anvisning af Parkeringspladser ved Oddesundbroens lndvielse - Distriktspinselejr i Egebjerg - 43 Deltagere i Sommerlejr paa »Vardeborg« (Vejrs Strand) - Distriktsstævne her - Deltagelse i Distriktets Førerstævne paa »Sjørring Vold« med Gunnar Tjalve.

1939

Besøg af Forbundsinstruktør Erik Petersen - Landsdelspatruljefører­stævne i Struer - Distriktsførerstævne her - 2 Deltagere i Lands­førerstævnet paa »Nyborg Strand« - Distriktsstævne i Nykøbing - Pinselejr paa »Venøborg« - Indvielse af » Granstuen«s Tilbygning - Besøg af Randers 3. Kreds - 3 Deltagere paa Landsforbundets Instruktionslejr paa »Sletten« (ved Himmelbjerget) - Piltestævne i Vorupør - Bestyrelsen udvides.

1940

Førerstævne i Snedsted med Forbundssekretær Erik Petersen - i Thisted med Forbundssekretær Karl Olsson - Deltagere til Lands­delsførerstævne paa »Krabbesholm« - Distriktskonkurrence i Kap­gang - Hele Kredsen til 2. Dags Bryllup hos Frida og Poul Ander­sen - Friluftskoncert i Lystanlægget med Struer FDF's Orkester - Sommerlejr paa »Bjørneborg«, 43 Deltagere - Førerskole paa »Sjør­ring Vold« med Erik Petersen - Vinder af Distriktskonkurrencen i Husflid - Vinder af Distriktskonkurrencen i Ordonnanstjeneste.

1941

Nytaarsfest med Carl Olsson - Indsamling af Sølvpapir, Tuber m. m. - Førerstævne i Thisted med Carl Olsson - Distriktsolympiadedag - Patruljeførerstævne for Thyland og Limfjord i Holstebro - 2 Deltagere til Landsførerstævne paa »Nyborg Strand« - Distrikts­konkurrence i Lejrsport - Patruljeførerstævne i Hvidbjerg med Sø­ren Olsen for Thyland og Limfjord - Repræsenteret med Fane ved Danmarksdagen i Forum, København - Sommerlejr paa »Kilde­borg«.

1942

10 Aars Jubilæumsfest - Tur over Isen til Mors - Patruljefører­stævne her med Svend Jacobi - Friluftskoncert m. m. i Lystanlægget - Bavnelejr paa »Firbjergsande« - 1 Mand paa Instruktionslejr.

1943

Lærer Johs. Hovgaard afløser I. P. Jensen som Kredsfører - Væbnersommerlejr ved Søndbjerg Strand - Piltesommerlejr i Hytten i Lyngs - Dansk Ungdoms Samvirke (D.U.S.) Stævne i Lystanlægget med V. Fibiger - »Droslerne« fra Viborg paa Besøg - Møder midlertidig indstillet paa Grund af tysk Forbud – Frugtindsamling - Førerstævne i Hurup med Erik Petersen - Uddeling at Marme­lade -»Granstuen« sælges til Spejderne i Lyngs.

1944

Deltagere til Landsdelsførerstævnet paa Asmild Landbrugsskole - Olympiadedag - Distriktsstævne i Ydby - 4 Mand deltager i Instruktionslejr paa »Sletten« - 1 Mand til Instruktionshøjskole paa Idrætshøjskolen i Vejle - Sommerlejr paa »Skandsen« ved Ølby, 53 Deltagere - D.U.S. Nationalaften ved Pastor Berthelsen - Distriktsførerstævne i Thisted.

1945

Gymnastik aflyst paa Grund af Brændselsmangel - Besøg at For­bundssekretær Bitsch-Larsen - Deltagelse i Befrielsesfesterne - ­Pinsetur til Flyndersø - 2 Mand paa idrætskursus i Vejle - Som­merlejr paa »Venøborg«, 69 Deltagere - Besøg af »Droslerne« fra Viborg - Medvirkende ved Kongefest i Missionshuset - Fører­stævne i Snedsted med Gunnar Tjalve.

1946

Distriktsførerstævne i Hurup sammen med KFUM-Spejderne og KFUM's U.A. - Begyndt kvartals­fæl­les­mø­der med KFUM og K samt Samfundet - Deltagelse i 1 Aars Befrielsesfest - Sommer­lejr paa »Randsborg« med 71 Deltagere - Distriktsstævne i Thisted med 8 orkestre - Væbnerstævne paa Ashøje – Dis­trikts­fø­rerskole paa »Thybjerg«, i Hurup og i Thisted med Forbundssekretær Poul Riis - 3 Deltagere paa In­struk­tionslejr - 1 Mand til Lindsdels­førerstævne i Silkeborg - Distriktsgymnastikkursus her ved for­bundsinstruktør Frede Knudsen - Besøg, af Randers 2. Kreds paa Tur - Træskoindsamling til Sydslesvig - Martin Jensen død under Øvelse - Distriktspiltekonkurrence i handy-craft - Piltefærdsels­kon­kur­ren­ce.

1947

Besatte 1., 2. og 3. Pladsen i Distriktspiltekonkurrencen - Kvartals­bladet afløses af et maanedligt Kirkeblad - Distriktsstævne i Snedsted – Marselisborglejr - Distriktspiltelejr paa »Bjørneborg« - Førerskole paa »Sjørring Vold« med Frede Knudsen - Patruljefører­stævne i Thisted - 5 Mand til Landsførerstævne i Aarhus – Købt Barakker og Grund til Sommerlejren ved Søndbjerg Strand - Deltagelse i Sct. Jørgensfejde ved Holstebro - Fodring at Vildt paa Thy­holm - Besøg af Randers 2. Kreds.

1948

Papirindsamling - Patruljeførerstævne i Hurup - Førerskole i Snedsted og Hurup - Distriktsstævne her - Sommerlejr paa »Kil­deborg« - Distriktsvæbnerøvelse i Dover Skov - Besøg af For­bundssekretær Bitsch-Larsen - 5 Mand deltager i Landsdelsfører­stævne paa »Krabbesholm« - 3 Deltagere paa Landsforbundets Gymnastikhold til Sydslesvig.

1949

Lærer Hoppe dør. I. P. Jensen bliver Formand - Patruljefører­stævne i Thisted med Forbundssekretær Arne Klostergaard - Besøg at Forbundsinstruktør Frede Knudsen - Deltagelse i Landsfører­stævne i Horsens - Distriktsstævne i Ydby - Indvielse af »Lyng­toppen« - Væbnertur til Norge - Sommerlejr paa »Bjergbo« - Distriktsvæbnerlejr i Skyum - Distriktsførerstævne i Thisted - Deltagelse i Lapiku - Vinder af Distriktets Fodboldturnering -­ 1 Mand paa ldrætskursus - Deltagelse i instruktionslejre - Nr. 2 ved Landsgymnastikkonkurrencen i Aarhus.

1950

Gymnastikopvisning i Holstebro - Distriktsstævne i Hundborg -­ Udtagelseslejr til Lapaku - Besøg af Forbundssekretær Poul Riis - Patruljeførerstavne i Hurup - Landsdelsførerstævne paa »Krabbes­holm« - Væbnerøvelse i Dover Skov - 2 Patruljer paa Lapakulejr paa »Sletten« - Sommerlejr i »Vranum Bakkehus«.

1951

Bazar (Overskud 12000 Kr.) - Distriktsstævne i Snedsted - Væbnerøvelse i Dover Skov - Førerstævne i Thisted - Patruljefører­stævne i Struer - 3 Mand paa Instruktionslejr paa »Sletten« - 1 Deltager i Kammeratskabslejren i »Vranum Bakkehus« - Papir­indsamling. Sommerlejr på "Firbjergsande", Venø ??

1952

11 Deltagere i Jubilæumsførerstævne i Odense - 51 Deltagere i Jubilæumslands­lej­ren ved Marselisborg (placeret en Patrulje som Nr. 3 i 24 Timers-Øvelsen, en anden Patrulje som Landets tredje­bedste i Lejrsport og hele Holdet Herredsvinder i Oxholm) - Distriktspiltelejr paa »Bjørneborg« - Lederstævne i Thisted - Førerskole i Hurup - Piltestævne i Hurup - Piltefærdselskonkur­rence - 4 Deltagere i Landsforbundets Jubilæumsfestligheder i København - Jubilæumsstævne i Thisted.

1953

Besøg af Pastor E. Paaske fra »Fuglereden« i Libanon - Besøg af Forbundsinstruktør Hans Skadkjær - Distriktsførerstævne her - 3 Deltagere i Landsdelsførerstævnet paa »Krabbesholm« - Fører­stævne i Thisted - Sommerlejr i »Skivum Krat« (ved Nibe) - Cykletur til Sydslesvig - Distriktsstævne her - Besøg at Forbunds­instruktør Aage Sørensen.

1954

Deltagelse i Landsdelsførerstævnet i Viborg og Sønderborg - Førerstævne i Hurup med Forbundssekretær E. Bøytler - Patrulje­førerskole ved Hans Skadkjær - 8 Deltagere paa Kammeratskabs­lejren i Norge - Distriktsstævne i Vorupør - 6 Mand paa Gymna­stikhold til England - 88 Deltagere i Sommerlejren paa »Juulsborg« (Møgelø) - Distrikts-Væbner-week-end-Lejr i Skyum Bjerge - Besøg af Forbundsinstruktør Niels Mølgaard - Distrikts-Gymnastiklederkursus her.

1955

Førerstævne i Thisted ved Forbundssekretær E. Bøytler - Distrikts­stævne i Hurup - Distriktsvæbnerlejr i Dover Skov - Deltagelse i Landsdelsførerstævner i Hammerum og Snoghøj - Sommerlejr paa »Drengeborg« (ved Aalbæk Bugt) - 4 Patruljer kvalificerede sig til og deltog i Lapaku-Lejren paa Sletten - Besøg af Forbundssekretær E. Bøytler - Besøg af Missionær Kurt Petersen, Assam.

1956

2 Deltagere paa Landsdelsførerstævnet i Viborg - Semifinalist i Lands­fod­bold­tur­ne­rin­gen (Langaa) - 12 Mand deltog i Vigilie­lejren paa »Sletten« - Sommerlejr paa »Juulsborg« - Førerstævne i Thisted med Poul Schou - Væbnerøvelse i Dover Skov.

Foruden alt dette har der været de daglige Møder, Ture, Weekend Lejre og Øvelser. De aarligt tilbagevendende Fester, Mønstring, Fastelavnstest, Foraarsfest, Gymnastikopvisning og Forældrefest. Samt et Utal at jobs ved Samariterøvelser, Lodseddel- og Mærkesalg og Underholdninger ved en Masse Fester af forskellig Art. Desuden er vi jo altid repræsenteret ved Landsmødet, Kredsførermøder o. lign.

1957

Væbnerne på “Marselisborglejr” - Piltesommerlejr på “Skrænten” ved Kibæk. – Kredsen fejrer sit 25 års jubilæum. Der udgives et jubilæumsskrift.

1958

Sommerlejr på “Lyngtoppen”

1959

Sommerlejr på Møgelø.

1960

Sommerlejr på Møgelø.

1961

Sommerlejr på Møgelø. – Væbnertur til Telemarken i Norge.

1962

Sommerlejr på Møgelø. – Deltagelse i den sidste “Marselisborglejr”.

1963

Sommerlejr på Møgelø. – 3 patruljeførere deltager i repræsentationshold for landsforbundet på internationale lejre i Skotland (Boys’ Brigade) og Finland (Poiken Keskus) – 4 patruljeførere deltager i seniorlandspatruljekonkurrence på “Sletten”.

1964

Sommerlejr på Møgelø.

1965

Sommerlejr på Møgelø.

1966

Sommerlejr på Møgelø.

1967

Gårdejer Kaj Poulsen, FLoulev, vælges til Kredsfører.
Sommerlejr på Møgelø. – Deltagelse i den første landslejr, “Julsølejr”, på “Sletten”

1968

Sommerlejr på Møgelø. – Seniortur til Lapland
Kaj Poulsen dør d. 27. okt. 1968.
Gustav Thomsen vælges til kredsfører.

1969

Sommerlejr på Møgelø.

1970

Sommerlejr på Møgelø.

1971

Hvornår var det nu det var? Gustav Thomsen blev syg og der blev valgt en kredsledelse bestående af Per Rysgaard (pilte), Anders Sund (væbnere) og Christen Gade (søndersognene).
Senere (måske ´74 el. ´75?) blev Henning Amby, som 20 årig, valgt til Kredsleder.

Sommerlejr på Møgelø. - Seniortur til Lapland

1972

Sommerlejr på Møgelø. – Deltagelse i Julsølejren på “Sletten”; “Tre tiders lejr – alle tiders lejr”. – Deltager i Thyland distrikts lederskole i Nørhå.

1973

Sommerlejr på Møgelø sammen med KFUK-spejderne.

1974

Sommerlejr på Møgelø. - Seniortur til Lapland. – Deltagelse i Thyland distrikst første Ex-Foks i klit­plan­ta­ger­ne mellem Ørum og Vorupør.

1975

Sommerlejr på Møgelø.

1976

Henning Amby rejser fra egnen (Landbohøjskolen?) og Børge Larsen vælges som kredsleder.
Sommerlejr på Møgelø. – Deltagelse i landslejren på “Sletten”

1977

Sommerlejr på Møgelø. – Deltager i Thylands distrikst jubilæumsarrangement i Hurup Hallen i anledning af landsforbundtes 75 år. Seniorer fra Hvidbjerg opfører “Vågenatten”.

1978

Sommerlejr på Møgelø.

1979

Sommerlejr på Møgelø.

1980

Sommerlejr på Møgelø.

1981

Spejdertroppen i Uglev bliver nedlagt, og der optages piger i Uglevs FDF afdeling, der ledes af Per Sørensen.
Samtidig bliver Uglev afdelingen mere selvstændig, og afholder f. eks. egne sommerlejre. – Ca. 50 pilte og ledere fra Uglev på sommerlejr i ”Bakkevæld” ved Sallingsundbroen.

6.-8. februar: Vinterweek-end. – Marts: Forårsfest i Missionshuset. – Maj: Kredsen deltager i ”Jens Glob-tur” for hele familien. – Bededagsferien: deltagelse i Thyland Distrikst Ex-foks fra Bedsted til Hundborg. 9.-19. juli: deltagelse i Landslejren på Sletten i ”Børn med reb og rafter” med 68 medlemmer. – 60 pilte på sommerlejr på Møgelø. – September: Deltagelse i Thyland Distrikts tumlinge-piltestævne i Vorupør. – September: Fælles venskabsdyst for spejdere og FDFere ved Plethøj Plantage. – Oktober: Landslejraften i Missionshuset. – Kredsen køber skjortefabrikken Scan-More med henblik på at indrette den som kredshus. – I efterårsferien er unge ledere på kursus på ”Center Sjælland” ved Haslev.

1982

Sommerlejr på Møgelø. –
Februar: Deltagelse i Landsforbundets kursus for kredsbladredaktører på ”Sletten” – Strabadserende vinterweekend ved Madum med besøg ved Tvind-møllen. – Marts: 50 års jubilæumsfest i Thyholm Hallen. Festtale ved FDF/FPFs formand Knud Munksgaard. - Der udgives et jubilæumsskrift.

1983

Sommerlejr på Møgelø.

1984

Sommerlejr på Møgelø. – Johannes Hovgaard, kredsfører gennem mange år, afgik ved døden 18. novem­ber.

1985

Sommerlejr på Møgelø.

1986

Sommerlejr på Møgelø. – Deltagelse i landslejren på “Sletten”

1987

Sommerlejr på Møgelø.

1988

Sommerlejr på Møgelø.

1989

Sommerlejr på Møgelø.

1990

Sommerlejr på Møgelø.

1991

Sommerlejr på Møgelø. – Deltagelse i landslejren på “Sletten”

1992

Sommerlejr på Møgelø.

1993

Sommerlejr på Møgelø.

1994

Sommerlejr på Møgelø.

1995

Sommerlejr på Møgelø.

1996

Sommerlejr på Møgelø. – Deltagelse i landslejren på “Sletten”

1997

Sommerlejr på Møgelø.

1998

Sommerlejr på Møgelø.

1999

Sommerlejr på Møgelø.

2000

Sommerlejr på Møgelø.

2001

Sommerlejr på Møgelø. – Deltagelse i landslejren på “Sletten”

2002

Sommerlejr på Møgelø. – Kredsen fejrer Landsforbundets 100 års jubilæum med en stor fest i Thyholm Hallen.

2003

Sommerlejr på Møgelø.

2004

Sommerlejr på Møgelø.

2005

Sommerlejr på Møgelø.

2006

Sommerlejr på Møgelø. – Deltagelse i landslejren på “Sletten”

2007