I tiden 30/3 1958 – 17/12 1959

At tanken om et frivilligt drengearbejde på Røsnæs blev til virkelighed skyldes først og fremmest

fru Elin Vad. I vinteren 1958 blev der i præstegården ført flere forhandlinger med pastor Simonsen,

Kalundborg, om muligheden af at oprette en FDF kreds som en slags filial af Kalundborg-kredsen,

for hvilken pastor Simonsen er kredsfører. Forhandlingerne førte til, at Kalundborg-kredsen tilbød

at stå for en propagandadag i Ulstrup. Denne blev afholdt søndag d. 30. marts 1958, hvor

Kalundborg-drengene mødte talstærkt op med orkester i spidsen, marcherede gennem byen og

afsluttede i præstegården; kl. 10 gudstjeneste, hvorefter kredsen samledes i forsamlingshuset. Kl. 14

var forældre og interesserede mødt frem i forsamlingshuset. Drengene bød på sketch og optrin,

pastor Simonsen fortalte FDF historie og gjorde rede for, hvad FDF var i dag. Der vistes en

lejefilm, alt med musik og film indimellem. – Pastor Vad takkede for tilslutning.

I løbet af foråret blev afholdt forældremøde og bestyrelse blev dannet; denne er: Kommunesekretær

Henning Holst (formand), fru Emma Johanne Larsen (kasserer og sekretær), forvalter Harald

Petersen (menighedsrådets repr.), Gdr. Erling Rasmussen, fru Karen Jensen (Birkemose) og fru Eva

Jensen.

Kredsen er en afdeling under Kalundborg-kredsen, til hvilken der ydes bidrag (gennem

”nytårsgaven”) ca. 8 kr. per medlem til dækning af forbundsafgift samt kredsbladet m.m. I øvrigt

fungerer kredsen selvstændigt i sit arbejde med møder med møder og ture, men har adgang til de

arrangementer, Kalundborg-kredsen byder på. Kun til nytårsparaden er der mødepligt. Det daglige

arbejde ledes af Hans Ingeman Larsen, Kalundborg; han har udført et meget selvopofrende og

inspirerende arbejde. Han har været tilstået af forskellige hjælpere af hvilke særlig nævnes: Jørgen

Ladefoged (der desværre er rejst til København), Jens Viggo, J. Ulbjerg.

Kredsen startede med 9 drenge, hvoraf en faldt fra og en anden er kommet i stedet. Der bliver

afholdt normalt en månedlig søndagstur og et månedlig møde i præstegården; væbnere og

væbnerelever deltager jævnligt i Kalundborg-væbnernes ture og møder. I sommeren 1958 deltog 3

drenge i sommerlejr på Langeland; i 1959 var 2 drenge på væbnertur i Norge og tre drenge samt

pastor Vad i sommerlejr på Djursland. Grundlovsdag 1959 blev der i præstegårdshaven afholdt en

vellykket FDF dag med orkester fra Kalundborg, tale v. bankfuldmægtig Knud Houg og optræden

af Røsnæs-drenge, amerikansk lotteri m.m.

FDF er et folkekirkeligt drengearbejde; søndagsturene lægges så godt som altid an i forbindelse

med den stedlige gudstjeneste. Det er vort håb, at arbejdet må blive til glæde og gavn for mange

drenge og i god forbindelse med drengenes forældre.

Røsnæs præstegård, d. 17.12.1959

Jens P. Vad

Lidt historie om Røsnæs FDFs ”genopstandelse”

Da Børge og jeg sammen med vores 8 mdr. gamle søn Ole, flyttede til Søbakken 4 på Røsnæs 1.

april 1971, - Børge som graver og kirketjener ved Røsnæs kirke, og jeg som ”brevsamler” ved

Ulstrup Brevsamlingssted, som havde ”til huse” i et værelse på Søbakken 4, (der ejedes af Røsnæs

kirke), - var Børge kredsleder i Kalundborg FDF, og jeg var tropleder hos KFUK spejderne i

Kalundborg.

Det fortsatte vi med de kommende år, - jeg stoppede til sommerferien 1973, hvor vores datter,

Susanne var kommet til verden 2 mdr. i forvejen. Der var mange dejlige børn på Røsnæs og

skoleleder Niels Evald Ryttov havde fat i os for at få os til at starte FDF op igen. Vi kunne benytte

lokalet i hans baghus, hvor der tidligere havde været ungdomsklub, der nu var nedlagt. Det var ikke

så enkelt for jeg havde jo altid været spejder og Børge havde været FDF siden han var dreng. At

starte både spejderarbejde og FDF arbejde op oversteg vores kræfter, - og da FDF jo også havde

piger med, - mens KFUK spejderne var rent pigearbejde, - ”vandt” FDF, - trods alt var begge børneog

ungdomsarbejder kristne arbejder, og vi ønskede at møde børnene og de unge på Røsnæs med

evangeliet om Jesus Kristus, og give dem nogle spændende fritidsoplevelser.

6. marts 1975 blev Røsnæs FDF/FPF en realitet, - med Kaj Henning – Børge og mig som ledere,

Børge som kredsleder. Vi blev oprettet som en selvstændig kreds, - ikke mere under Kalundborg

FDF. Det blev til mange rige år som ledere i Røsnæs FDF/FPF.

Opbakningen var fantastisk. Mange børn – unge og voksne mødte vi gennem årene. Herlige timer

har vi haft sammen, - lige fra de ”vildeste” løb til den stille andagt omkring lejrbålet, de herlige

sommerlejre rundt om i Danmark til vandreturene i Sverige.

Børge valgte at træde tilbage som kredsleder ved årets udgang 1994, men blev stadig i kredsen som

”alt mulig mand” og spildindsamler. Det var lidt hårdt for mig, - da jeg ligesom mistede noget af

den identitet, vi jo sammen havde skabt ved at starte, - og arbejde tæt sammen i ”vores hjertebarn

Røsnæs FDF/FPF.” Men endnu 10 rige år fik jeg i kredsen, sammen med pragtfulde medledere og

børn og unge.

I 2006, da jeg gik på efterløn, flyttede Børge og jeg til Frederiks ved Viborg. Begge vores børn

havde bosat sig herovre, så det blev også vores valg. De ”blå trøjer” møder vi stadig, da der er en

velfungerende kreds her i byen.

Den største glæde fik vi dog i St. Bededagsferien 18.-20. april 2008, da to af vores ”gamle drenge”

Christian Augustesen og Daniel kontaktede Børge og mig for at spørge om de sammen med deres

væbnere måtte komme og besøge os. Tænk, vi var ikke glemt. Det rørte os dybt. Vi havde nogle

pragtfulde dage, hvor M&L blev ”gennemsunget” ”lejrbålet på terrassen” tændt, flagparaden

gennemført, - men den største glæde og dybeste taknemmelighed følte vi dog, da både Christian og

Daniel viste, at FDF’s formålsparagraf ”at møde børn og unge med det kristne evangelium” blev

holdt i hævd ved lejrbålene, morgenandagterne og flagparaden.

Vi ønsker Røsnæs FDF, bestyrelse – ledere – børn og unge lykke og Guds velsignelse over

fremtiden. Tak for at vi måtte opleve mange rige år i kredsen.

Fra protokollen for Røsnæs FDF

Børge & Lilly Frederiks, Skovvej 48, 2009-21-02.

Fakta

  • Røsnæs FDF blev stiftet som kreds d. 6. marts 1975
  • Kredsen havde 25-års jubilæum i 2000

Kredsens første mødested "Kredshuset" var i det røde hus, som ligger bag den gamle skole i Ulstrup på vejen ned til Sønderstrand.

Nu holder kredsen til i huset på Røsnæsvej 259, som er det gamle klubhus for idrætsforeningen. Huset deler vi med strandjægerne.