Rygning

Vi accepterer ikke rygning i nærheden af børnene, eller indenfor på lejre eller i det daglige arbejde med børnene i kredsen. På lejre med børn vil alt rygning foregå på et udvalgt sted, evt. bålpladsen. Under særlige aktiviteter skal rygerne gå afsides og ryge. Dette gælder alle. For personer under 18 år, skal der dog også forekomme en underskrevet seddel fra forældre/ værger, før tilladelse for rygning kan gives på lejre og andre FDF aktiviteter.

Alkohol

Når børnene er under ledernes ansvar må der ikke forefindes alkohol eller euforiserende stoffer, før og under arrangementet.

Sprog

Vi bruger et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog i alle FDF arrangementer, derfor forventer vi at alle, både Ledere og børn, bruger et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog. Sagt på en anden måde betyder det, at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende – og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer. Ledere skal altid være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad også Lederne indbyrdes.

Drenge og piger sover hver for sig

I forbindelse med arrangementer sover drenge og piger hver for sig. Og det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. Det er i hvert fald udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes blufærdigheds-grænser, som kan variere meget fra person til person. På samme måde skal Ledere og børn som udgangspunkt sove hver for sig. Men der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt leder-/ børn overnatning. Her er det lederens pligt at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

Der er adskilte toilet- og badeforhold for drenge og piger

I forhold til toiletforhold er der også nogle hensyn vi skal tage, nemlig i det omfang dette er muligt skal drenge og piger have hver deres toiletter. Det samme gælder baderum. Hvis dette ikke er muligt, fordi der kun er et baderum, skal der udarbejdes en tidsplan for brug af baderummet. I badesituationer hvor børn skal have hjælp, skal der altid være mindst 2 leder tilstedet af samme køn. Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.

Det efterstræbes, at der både er mandlige og kvindelige leder i hver gruppe

I FDF Nykøbing Sj. efterstræbes, at der både er mandlige og kvindelige ledere i hver gruppe. Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor et barn / ung bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en leder af eget køn for at snakke fortroligt. Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at møder eller lejre gennemføres.

Kæresteri mellem en leder og et medlem under 18, er ikke tilladt

Det gælder, uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke. I forhold til samleje er FDF Nykøbing Sj. i øvrigt underlagt straffelovens § 223, den såkaldte 'træner- og skolelærerparagraf', hvori det hedder: Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år. Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 224.Det har ingen betydning for lovligheden, at medlemmet under 18 selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

Sociale medier - leder / medlemmer (børn)

Kontakt må kun etableres af barnet selv. Ledere må ikke opsøge kredens børn gennem sociale medier. Det er lederens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender lederen sig at være FDF leder også uden for FDF aktiviteter. Det forventes derfor også gennem de sociale medier at der leves op til FDF's værdigrundlag og samværsregler.

Alle ledere skal og bliver tjekket i Det Centrale Kriminalregister

Alle som arbejder med børn under 18 i FDF Nykøbing Sj., vil jævnligt blive tjekket for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister. Ansvaret ligger hos kredslederen. Rekvisitionen kan hentes på BlåNet eller rekvireres på forbundskontoret.