Overnatning/badning

 • Drenge og piger sover hver for sig, hvis det er praktisk muligt
 • Ledere og børn sover hver for sig, hvis det er praktisk muligt
 • Inden eventuel benyttelse af fælles soverum skal alle spørges individuelt.
 • På ture med overnatning er der altid mindst to lere med - og helst af hvert køn.
 • Hvis ledere og børn sover i samme lokale, skal der altid være min. 2 ledere/senioere.
 • Vi har respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning. Drenge og piger bader altid hver for sig. ledere bader aldrig med børn af modsatte køn, og der skal som udgangspunkt altid være 2 ledere/seniorer til stede ved badning.

Omgangstone og -form

 • Vi taler ordentligt til hinanden. Den gængse omgangsform indeholder ikke sjofle tilråb eller kommentarer, og man tænker over, hvordan bemærkninger bliver modtaget. Husk, at lederne er rollemodeller for et sobert sprog, der hverken virker stødende, nedsættende eller krænkende. Dette gælder både mellem ledere og mellem ledere og børn.
 • Kysseri foran børnene skal indskrænkes til et minimum – også kram/sidde på skødet.
 • Børnenes/ledernes blufærdighed skal respekteres – vi har alle forskellige grænser.
 • Der er forskel på, hvad børnene gør ved en leder, og hvad en leder må gøre ved børnene (fx. kan et barn godt sætte sig på skødet af en leder, men ikke omvendt).
 • Der må ikke gøres forskel på børnene (fx. skal al opmærksomhed ikke konstant henledes på ét barn).
 • Ved nærgående fysisk kontakt mellem børn/ledere skal der være flere personer til stede (fx. ved fjernelse af flåter på udsatte steder).
 • Et nej er et nej – også under leg.

Børneattest

 • Vi følger landsforbundets anvisninger. Det betyder, at man som leder og bestyrelsesmedlem i FDF Næstved skal underskrive en børneattest.
 • Der skal indhentes en børneattest på personer over 15 år. Denne skal være blank.
 • Indhentning af opdaterede børneattester finder sted hvert 3. år.
 • Der skal indhentes børneattester på alle personer over 15 år, som skal overnatte på arrangementer, hvori der deltager børn.
 • Hvis en person modsætter sig indhentning af en børneattest, kan denne person ikke bruges som leder.
 • Vi skal være opmærksomme på overgreb børnene i mellem.

Nye ledere og bestyrelsesmedlemmer

 • Skal til en indledende samtale hos kredslederen, inden børnekontakt opnås. Er der tale om en tidligere beskæftigelse med børn, kontaktes den gamle kreds/gruppe eller arbejdsplads med den nye leders samtykke.  Skal gøres opmærksom på kredsens adfærdsregler over for børn/ledere.
 • Nye ledere skal ikke fra starten have eneansvaret for en gruppe børn.
 • Den nye leder præsenterer sig, fortæller om sine erfaringer som leder i andre kredse eller organisationer, sine motiver for at være leder og sit kendskab til kredsen. Den pågældende leder kan også fortælle, hvordan han/hun ser sig selv i rollen som leder, og hvad han/hun betragter som væsentligt i samværet med børn og unge.
 • Samtalen skal også give den nye leder mulighed for at danne sig et indtryk af, om lederarbejdet i FDF Næstved er noget for ham/hende. Det kan vedkommende få ved, at kredsen præsenterer FDFs formål, sine aktiviteter og sine retningslinjer.

Transport

 • Ved kørsel på cykel skal man overholde færdselsloven. Se under www.cyklistforbundet.dk.
 • Hvis der inden mødet er informeret om, at børnene skal have cykelhjelm på, og børnene møder op uden hjelm, må man blive hjemme i FDF-huset.
 • Hvis der er børn, der møder op med en cykel, der ikke er forsvarlig at cykle på, kan lederen lade børnene blive hjemme i FDF-huset (fx hvis der ikke er lys på cyklen, og det er mørkt).

Rygning

 • Rygning foregår ikke sammen med børnene.
 • På ture/lejre foregår rygning på et bestemt sted væk fra fællesarealer og altid udenfor.
 • Der ryges ikke før og under møderne.
 • Der må ikke ryges i FDF-Huset. Forbuddet gælder også terrasser og anden overdækning samt i skure og containeren.
 • Børn under 18 år skal medbringe rygetilladelse fra forældre.
 • Ved rygning skal der vises hensyn. Rygeren skal gå væk fra andre

Energidrik, alkohol og euforiserende stoffer

 • I FDFs grundlov står der, at det er forbudt at beruse sig, når man er sammen med børn og unge.
 • I FDF Næstved er seniorer (15-19 årige) en del af lederflokken og indgår derfor på lige fod med ledere, hvad angår alkohol.
 • Nydelse af Energidrik betragter vi som forkert signalværdi.
 • At drikke alkohol og energidrik sammen med børnene er absolut forbudt.
 • Som udgangspunkt nydes der ikke alkohol på møder, weekendture og sommerlejre.
 • Det er under ingen omstændigheder alkoholen, der er det primære i vores samvær.
 • Det er helt i orden at nyde en øl ved lederarrangementer.
 • Ved forældrearrangementer nydes der ikke alkohol blandt lederne.
 • Besiddelse og brug af euforiserende stoffer er forbudt for både børn og voksne.

Fotografering

 • Det er ikke tilladt at fotografere delvist afklædte børn. Ved badning skal der tages særlige hensyn.
 • Forbundets regler for brug af billeder skal følges. Ved brug af billeder til hjemmeside og blade skal der indhentes tilladelse fra forældre. Det er klasselederens ansvar, at dette gøres.
 • Børn, der tager billeder (fx. med mobiltelefoner), skal gøres opmærksomme på reglerne for fotografering.

Hvis mistanken om overgreb opstår

Hvis overgrebet finder sted inden for FDF

 • Kredsledelsen kontaktes, hvorefter de tager over. Kredsledelsen videre gøren er beskrevet indgående i folderen fra forbundet, hvilket bl.a. omfatter:
  • Begivenheder nedskrives.
  • Mistænkte kontaktes og suspenderes fra børnearbejde.
  • Forberedelse over for pressen igangsættes.
  • Offeret (og dets forældre) kontaktes.
  • Landsforbundet kontaktes.
  • Sociale myndigheder kontaktes.
  • Lederrådet og bestyrelsen informeres.
  • Forældrene kontaktes.

Hvis overgrebet finder sted uden for FDF

 • De sociale myndigheder kontaktes.

Retningslinjer for brug af knive i FDF Næstved

 • Dolke er omfattet af våbenloven § 4, stk. 1.
 • Det er forbudt at bære dolk på offentlige steder (også selv om dolken befinder sig i en taske). Dog er FDFere mfl. undtaget, når man færdes til og fra møder samt under FDF aktiviteter.
 • Forbuddet gælder ligeledes ikke - foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.
 • Det er kun tilladt for FDF’ere at bære og bruge dolke, hvor knivbladet er maks. 12 cm.
 • Uanset knivbladets størrelse er følgende knive forbudt i alle tilfælde: knive med tværstillet greb, springknive, faldknive, enhåndsbetjent foldekniv, foldekniv med todelt skæfte og kasteknive.
 • Det er forbudt at kaste med knive. Det er praktisk talt umuligt at få tilladelse til at lave knivkast, medmindre man er cirkusartist.

Puslinge/tumlinge/Pilte

 • Du må gerne gå rundt med kniven i bæltet, når du er til FDF. Den skal dog forblive i skeden, og du må kun bruge kniven under overvågelse af en leder.

Væbnere/seniorvæbnere

 • Du er selv ansvarlig for din kniv. Brug af kniven skal dog altid aftales med en leder.