§10 Landsdele og netværk

1. I samarbejde med kredsene inddeler hovedbestyrelsen landet i landsdele. Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet.

Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet. Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og landsdelskasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Kun nuværende eller tidligere seniorer, ledere eller bestyrelsesmedlemmer i FDF kan modtage valg til landsdelsledelsen.

Kandidatlisten skal indeholde oplysninger om, hvor og hvornår kandidaterne er eller har været tilknyttet FDF. Kandidater skal være fyldt 15 år for at have valgret og være valgbare til landsdelsledelsen. Det påhviler landsdelsledelsen inden kandidatlistens udsendelse at fastslå, at de foreslåede kandidater opfylder valgbarhedsbetingelserne. Landsdelsledelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer. Suppleringen gælder valgperioden ud.

a. Det er landsdelsledelsens opgave i samarbejde med forbundssekretæren:

 • at gennemføre varieret lederuddannelse i landsdelen.
 • at gennemføre arrangementer, som naturligt kan arrangeres på landsdelsniveau.
 • at inspirere til løbende debat af arbejdet i FDF, og herunder debatsætte dagsorden til landsmøde og landsdelsmøder.
 • At støtte kredse og netværk i at føre ambition, udviklingsmål og landsmødevedtagelser ud i livet.
 • At sikre netværkssamarbejde i landsdelen, så ingen kredse står alene med deres kredsudvikling.
 • At understøtte ungdomsdemokratiet i landsdelen.

b. Landsdelsledelsen skal føre landsdelens regnskab, der følger kalenderåret, og indsende det til forbundskontoret inden den fastsatte frist. Regnskabet skal være revideret af en valgt revisor.

c. Landsdelsledelsen er forpligtet til holde sig informeret om de meddelelser, der udsendes fra landsforbundet.

d. Landsdelsledelsen kan tildele landsforbundets æresnål i sølv til personer, der har ydet en særlig indsats i landsdelen.

e. Landsdelsledelsen kan indgå samarbejdsaftale med en eller flere skoler med tilknytning til FDF.

2. Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter landsmødet, inden udgangen af marts.

På landsdelsmødet deltager med stemmeret:

 • Landsdelsledelsen
 • Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter samme regler som ved landsmøder.
 • Ungdomsrepræsentanter

Forbundssekretæren, landsdelsmedarbejdere og kandidater til landsdelsledelsen deltager på landsdelsmødet med taleret men uden stemmeret.

Et eller to medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage på landsdelsmødet med taleret, men uden stemmeret. Herudover kan landsdelen i sin forretningsorden fastlægge, hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører uden tale- og stemmeret.

3. Landsdelsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 8 ugers varsel, med angivelse af dato og sted for afholdelse.

Samtidig opfordres kredse og hovedbestyrelsen til at indsende kandidater til landsdelsledelsen og forslag til dagsorden.

Dette skal være landsdelsledelsen i hænde senest 5 uger før afholdelse af landsdelsmødet. Fristen på 5 uger kan fraviges på selve landsdelsmødet, hvis der er flertal for at fravige reglen.

Senest 4 uger før landsdelsmødets afholdes, udsender landsdelsledelsen dagsorden, mødebilag og kandidatliste.

Dagsorden skal som minimum omfatte:

 • Valg af dirigent eller dirigenter
 • Forelæggelse af Landsdelsledelsens beretning til efterretning.
 • Aflæggelse af regnskab fra landsdelsledelsen til godkendelse
 • Forslag fra kredsene og landsdelsledelsen om landsdelens plan for perioden frem til næste landsdelsmøde, som skal danne udgangspunkt for samarbejdsaftalen med hovedbestyrelsen.
 • Bindende vedtagelser på landsdelsniveau, herunder fastlæggelse af budget for perioden frem til næste landsdelsmøde.
 • Valg til landsdelsledelsen
 • Valg af en revisor samt en stedfortræder for denne

Landsdelsmødet ledes af en eller flere dirigenter valgt på mødet.

4. Der udarbejdes referat af landsdelsmødet. Det underskrives af dirigenten og udsendes til landsdelens kredse og forbundskontoret senest fire uger efter landsdelsmødet.

5. Landsdelsledelsen udarbejder i samarbejde med hovedbestyrelsen og med opbakning fra landsdelens kredse en samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver. Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år og herudover ved ansættelse af forbundssekretærer. Forbundssekretæren arbejder i landsdelen, på grundlag af samarbejdsaftalen mellem landsdelen og hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan være tilknyttet flere landsdele.

6. Landsdelsledelsen fungerer som bindeled mellem hovedbestyrelsen og landsdelen og mellem landsdelens kredse. Landsdelsledelsen arbejder selvstændigt under ansvar overfor kredsene.

7. a. Kredse og landsdele inddeler i samarbejde landsdelen i netværk. Hvis en kreds ønsker at skifte netværk, tages kontakt til det nye netværk og kredsen orienterer det gamle netværk og landsdelsledelsen om skift af netværk. I tilfælde af at én kreds ikke er tilknyttet et netværk, kan landsdelsledelsen træffe beslutning om netværkstilknytning.

7. b. Et netværk består af kredsledere/kredsledelsen fra de deltagende kredse. Disse udpeger en netværksleder/-ledelse for en aftalt periode. Netværkslederen skal være medlem af en af de deltagende kredse. Netværket fastlægger selv sin forretningsorden og beslutter om der skal etableres et økonomisk grundlag.

7. c. Netværket er ansvarlig for at kredsene understøtter hinandens daglige arbejde gennem:

 • erfaringsudveksling og gensidig støtte
 • fælles arrangementer og møder for børn, unge og ledere
 • kontakt til landsdelen gennem løbende dialog medlandsdelsledelsen

8. Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i landsdelen til landsdelens ungdomsrepræsentanter og suppleanter samt at danne disse demokratisk og støtte disse før og under. Der skelnes ikke mellem ungdomsrepræsentanter og suppleanter under den demokratiske dannelse. Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to suppleanter. Valget afholdes senest 13 måneder før den forventede landsmødedato. Til valget skal alle landsdelens seniorer være inviteret og have mulighed for at stille op.

9. Landsdelen kan ikke forpligte landsdelens kredse i økonomisk henseende ved køb af fast ejendom, skibe og lignende, medmindre kredsene hver for sig i hvert enkelt tilfælde erklærer sig indforstået hermed.

10. Enhver landsdel skal have egne vedtægter vedrørende valg til landsdelsledelsen. Standardvedtægten vedrørende landsdelsledelser er vedtaget af landsmødet og er gældende, med mindre andet er bestemt i den enkelte landsdel. Vedtægter vedrørende landsdelsledelsen, der afviger fra appendiks II, skal godkendes af landsdelsmødet og herefter godkendes af hovedbestyrelsen, før de kan træde i kraft.

Appendiks II - Standard valgvedtægt for landsdelsledelser

§1 Antal medlemmer i landsdelsledelsen

Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet.

§2 Tidspunkt for landsdelsmøde

Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter landsmødet, inden udgangen af marts.

§3 Ungdomsrepræsentanter

Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i landsdelen til landsdelens ungdomsrepræsentanter og suppleanter samt at danne disse demokratisk og støtte disse før og under landsmødet. Der skelnes ikke mellem ungdomsrepræsentanter og suppleanter under den demokratiske dannelse.

Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to suppleanter. Valget afholdes senest 13 måneder før den forventede landsmødedato. Til valget skal alle landsdelens seniorer være inviteret og have mulighed for at stille op.