FDF Aarhus Musikkreds dataansvar


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi håndterer dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede og legitime interesser i overensstemmelse med Persondataloven. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
FDF Aarhus Musikkreds bestyrelse er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: FDF Aarhus Musikkreds ved formand Jan Olav Skogøy
Mail: jan@skogoy.dk
Website: fdf.dk/aarhus_musikkreds

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger1:
1. Medlemsoplysninger:
• Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som, navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse.
• Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o Ingen.


Dataindsamling
Normalt får vi oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede og legitime interesser i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke.

Formål:
1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
• Som led i foreningens medlemsarrangementer og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
• Administration af din relation til os.

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Udøvelse af medlemsaktivitet, herunder udfærdigelse af tilmeldingslister til medlemsarrangementer
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til FDF Aarhus Musikkreds vedtægter m.v., herunder i forhold til generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
• Bevaring af anonymiserede medlemsoplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen på følgende måde:

Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske, administrative og lovgivningsmæssige hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til fem år efter din udmeldelse af foreningen.
Medlemsoplysninger opbevares i FDF Landsforbundets medlemssystem Carla.

Vi opbevarer dog anonymiserede oplysninger om såvel medlemmer til statistik og lignende, og så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revision af Persondatapolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores webside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.